"Hyggesfritt kan bevara artrikedomen bättre"

En ny avhandling från SLU visar att många skalbaggar som lever i skogen skulle gynnas av att mer skog sköttes med hyggesfria metoder.

Jägmästare Klara Joelsson som disputerar med sin avhandling.
Jägmästare Klara Joelsson som disputerar med sin avhandling. FOTO: SABRINA DRESSEL, SLU

– Blädning kan vara ett bra skogsskötselalternativ för att kombinera bevarande av artmångfald med fortsatt virkesproduktion, säger jägmästare Klara Joelsson.

Påverkas negativt

Hon har undersökt i sin avhandling hur hyggesfritt skogsbruk påverkar mångfalden av skalbaggar. Dessa påverkats negativt av trakthyggesbruk, både jämfört med trakthyggesbruk och obrukad, skiktad skog utan och med dokumenterade naturvärden, nyckelbiotoper.

Kontinuiteten bryts

Den största delen av den svenska skogen sköts i dag med trakthyggesbruk, det vill säga kalavverkning följt av plantering, röjning och gallring innan det är dags för slutavverkning igen.

Men trakthyggesbruket bryter kontinuiteten i skogen och skapar enahanda skogsbestånd med få gamla träd och lite död ved. Det har lett till problem för många arter som lever i skogen.

Merparten av träden står kvar

Även om åtgärder som ökad hyggeshänsyn görs i form av kvarlämnade träd och skapande av död ved så är det många arter som har svårt att överleva i det nya skogslandskapet.

Så alternativet som enligt Klara Joelssons avhandling är mer gynnsamt för skalbaggar är blädning. Vid blädning lämnas cirka 70 procent av träden kvar vid avverkning, istället avverkas det oftare, med 20-30 års intervall. Genom att bevara skogskontinuiteten hoppas man att de arter som är finns i äldre skogar kan överleva.

Bevarar artrikedomen

– Resultatet från min avhandling stöder förutsägelsen att hyggesfritt skogsbruk bättre kan bevara artrikedomen. Ett hyggesfritt system, som blädning, verkar vara gynnsamt för arter som är beroende av äldre skog och har begränsad spridningsförmåga. Ett stabilt mikroklimat bibehålls och viktiga habitat som död ved och gamla träd skapas kontinuerligt eftersom äldre träd och ett kontinuerligt trädskikt alltid är kvar i bestånden, säger Klara Joelsson.