Kraftig markpackning även på stenig mark

Även på steniga marker kan körspår av tunga skotare innebära markpackning och kraftigt minskad vattenledningsförmåga. Det visar nya resultat från SLU och Skogforsk.

Bilden visar porsystemet i ett prov från den ostörda marken och i ett prov från spåret i störd mark. Bilden är skapad med metoden röntgentomografi.
Bilden visar porsystemet i ett prov från den ostörda marken och i ett prov från spåret i störd mark. Bilden är skapad med metoden röntgentomografi.

– Vi såg att jordens förmåga att leda vatten var 70 procent lägre i hjulspåren än i marken bredvid! Röntgenbilder visade att det berodde på att den totala porvolymen blivit mindre och att framförallt de stora porerna tryckts ihop så att vattnet hade svårt att ledas vidare genom jorden, berättar Linnea Hansson, en av forskarna bakom studien.

Bilden visar porsystemet i ett prov från den ostörda marken och i ett prov från spåret i störd mark. Bilden är skapad med metoden röntgentomografi.
Bilden visar porsystemet i ett prov från den ostörda marken och i ett prov från spåret i störd mark. Bilden är skapad med metoden röntgentomografi.

Sällan problem med spårbildning

I försöken studerades marken efter körning med en 35 ton tung fullastad skotare på stenig moränmark på två hyggen i norra Sverige. På det ena hygget hade det tidigare växt ett granbestånd och på det andra ett blandbestånd med tall och gran.

Resultatet av både klassiska jordanalyser på laboratoriet och med röntgentomografi visar att körningen påverkar jordens fysikaliska egenskaper i den översta mineraljorden. Det gäller även på stenig grov mark där man sällan har problem med spårbildning.

Så här såg det ut när forskarna undersökte markpackning på en av försöksytorna i Rotflakamyran. Skotaren var fullastad och vägde 35 ton.
Så här såg det ut när forskarna undersökte markpackning på en av försöksytorna i Rotflakamyran. Skotaren var fullastad och vägde 35 ton. FOTO: LINNEA HANSSON

Efter körning minskade den totala porvolymen i jorden och därför också volymen av luftfyllda porer. Jordens förmåga att hålla vatten ökade, något som kan leda till längre perioder med hög vattenhalt.

”Ökad risk för ytavrinning”

Forskarna menar därför att det finns en risk att både plantornas rötter och mykorrhizan (som ökar trädens näringsupptag) får för lite syre. Det blir extra känsligt om gasutbytet mellan marken och luften samtidigt försämras genom att porerna trycks ihop och skärs av. Den försämrade syretillgången under blöta perioder skulle kunna påverka tillväxten i körspåren negativt.

FOTO: ANNEMIEKE GÄRDENÄS

– Längre perioder med hög vattenhalt i hjulspåren leder också till en ökad risk för ytavrinning och erosion, vilket kan få konsekvenser för vattenkvaliteten i de mindre vattendragen, säger forskaren Annemieke Gärdenäs.

Forskarna föreslår fler undersökningar, bland annat kring markpackningens effekt på plantetablering och tillväxt. De efterlyser också studier av hur markberedningen påverkar markpackning på kort och lång sikt.