Kronvilt fångade på bild när de äter tall

Kronvilt äter tall. Det konstaterar Holmen Skog efter att bilder från övervakningskameror gett övertygande bevisning.

Kronvilt fångas på bild när de äter tall i maj 2018.
Kronvilt fångas på bild när de äter tall i maj 2018. FOTO: MATS P. OSTELIUS

Holmen Skog region syd, med viltförvaltaren Martin Jeppsson i spetsen, har länge misstänkt att kronvilt* betar tall. Skador har under lång tid tillfogats yngre tallplanteringar i norra Östergötland och södra Sörmland.

– Den gängse uppfattningen är att kronvilt inte äter tall och det är normalt älgen som får skulden. Men nu har vi bevis för att även kronvilt äter tall, säger Martin Jeppsson.

Egen inventering

Bolagets egen viltbetesinventering från 2008-2009 (inte att förväxla med en renodlad älgbetesinventering) visade att 36 procent av all talldominerad yngre produktionsskog i regionen hade färska betesskador. Sedan dess har älgstammen minskats betydligt och i dag är den under kontroll, berättar Martin Jeppsson. Ändå fortsätter betesskadorna. Bland annat äts färska tallskott på våren, en period då älgen normalt inte äter tall.

– Betesskadorna är ett generellt problem, men det blir allvarligast på våren när de skott som ska ge årets tillväxt äts upp, säger Martin Jeppsson.

Betas på våren

För älgen är tall normalt en vinterföda. Vem är det då som äter tall på våren? Den frågan har Martin Jeppsson och hans kollegor ställt sig även om de, på sannolika skäl, har misstänkt kronviltet. Det har dock inte varit ställt bortom allt rimligt tvivel.

– Vi har saknat bevis. För att vi ska kunna motivera jägarna att skjuta mer kronvilt måste vi kunna visa att de skadar skogen, säger Martin Jeppsson, som är också är ordförande i Kolmårdens kronskötselområde som omfattar 110 000 hektar och där Holmen Skog är dominerande markägare.

[bild]

Bevis med bilder

I jakten på bevis anlitades Bo Söderberg, egenföretagare med mångårig erfarenhet av praktiska studier relaterade till vilt och viltförvaltning. Hans uppdrag blev att fånga betande kronvilt på bild med hjälp av övervakningskameror i anslutning till skadade tallplanteringar. Efter att tillstånd erhållits av länsstyrelsen sattes kamerorna upp våren 2018.

– Vi har haft kameror på 19 hyggen. Bilderna visar att kronviltet går fram och äter på tallplantor under perioden april–juni, säger Bo Söderberg.

Inga granskador

Till skillnad från att kronvilt äter tall är det välkänt att viltslaget repar granbark i yngre gallringsskog nära vallodlingar. Den typen av skador är Holmen Skog förskonade från i området runt Kolmården.

– Det här är skogsbygder där kosten är mer varierad än i åkerlandskapet och det kan göra att granen lämnas i fred. Men det är min egen teori, säger Martin Jeppsson.

Dom mot det tallbetande kronviltet lär meddelas som ett beslut i Kolmårdens kronskötselområde. Flera av djuren kommer med alla säkerhet att fällas.

Fotonot: *Man säger kronvilt eftersom det endast är vuxna handjur som kallas hjort. Vuxna hondjur kallas hind och deras avkomma kalvar.