”Låt LRF ta hand om älgförvaltningen”

Tyvärr är Svenska jägareförbundets primära ansvar att ta till vara medlemmarnas intresse och det betyder rikligt med vilt i markerna. Det skriver Jan Gullmark i ett debattinlägg.

Älgens kostnader är ungefär 10 procent av de värden som skogsbruk och skogsindustri tillför nationalekonomin, skriver debattören.
Älgens kostnader är ungefär 10 procent av de värden som skogsbruk och skogsindustri tillför nationalekonomin, skriver debattören. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Skogsstyrelsen har publicerat en rapport som belyser den nutida viltförvaltningen och vem som bör anförtros uppgiften och ansvaret att förvalta klövviltet. I första hand gäller det älgen, men även hjorten. Bakgrunden är de betesskador som dessa vilt orsakar skogsbruket och därmed även nationalhushållet.

Enligt Skogsstyrelsen uppgår skadorna till en kostnad av 18-22 miljarder kronor per år. Trafikskadorna och betesskadorna är de som orsakar de enskilt högsta kostnaderna.

Älgens kostnader är ungefär 10 procent av de värden som skogsbruk och skogsindustri tillför nationalekonomin. (220 miljarder varav knappt hälften utgör nettoexportvärde. Skogen/skogsindustrin ger upphov till ungefär 200 000 jobb.)

Skogsstyrelsen anser att den nuvarande älgförvaltningen har misslyckats och att älgstammen bör minskas radikalt till en nivå som svarar mot tillgången på föda för älgen. I dag har länsstyrelserna och Naturvårdsverket det övergripande ansvaret för älgförvaltningen. Det har medfört att vi har världens älgrikaste skogar.

Skogsstyrelsen anser sig själv vara mera lämpad att ta hand om den övergripande älgförvaltningen i landet.

En annan spelare som bidragit till misslyckandet är förmodligen Svenska Jägareförbundet, som har tilldelats allt för mycket inflytande i jaktfrågorna. Svenska jägareförbundet har många viktiga uppgifter när det gäller jakt och viltvård. Inte minst gäller det utbildning av ungdom. Men tyvärr är förbundets primära ansvar att ta till vara medlemmarnas intresse och det betyder rikligt med vilt i markerna.

LRF:s lokalavdelningar skulle mycket väl kunna överta de nuvarande älgskötselområdenas uppgifter, anser debattören.
LRF:s lokalavdelningar skulle mycket väl kunna överta de nuvarande älgskötselområdenas uppgifter, anser debattören. FOTO: CECILIA PERSSON

För några år sedan diskuterades en ny övergripande myndighet för jakten liksom att det så kallade allmänna uppdraget och hur de cirka 50 miljoner kronor som det tillförde Jägareförbundets kassa skulle användas på ett effektivare sätt.

Enligt den senaste fyrpartiuppgörelsen ska den privata äganderätten till skogen stärkas och värnas. Ekonomiska intrång ska ersättas. Vem som ska ersätta viltskador finns så vitt jag vet ännu inga förslag på, men det skulle kunna vara jägarna för att de på så sätt skulle vara legitimerade att delta i älgförvaltningen.

Därför bör jaktens övergripande ansvar överföras till Skogsstyrelsen. Särskilt viktigt är att hjort- och älgförvaltningen får en ny organisation. Markägarna/skogsägarna har enligt Jaktlagens 4§ det yttersta ansvaret att sörja för att viltet får skydd och stöd samt att anpassa jakten efter tillgången på vilt.

Därmed borde markägarna ha det lokala förvaltningsansvaret när det gäller älg och hjort och vem är lämpligare att anförtros det ansvaret än markägarnas egen organisation LRF - en rikstäckande organisation med stor kompetens, väl spridda lokala avdelningar och medlemmar i varje kommun.

LRF:s lokalavdelningar skulle mycket väl kunna överta de nuvarande älgskötselområdenas uppgifter. De stora bolagen, staten med flera har i stor utsträckning sammanhängande skogar som kan fungera som älgskötselområden med eget ansvar.

Jan Gullmark,

Fränsta