LRF: Orimligt med talerätt för miljörörelsen

Miljöorganisationerna kan få talerätt i samtliga tillsynsärenden enligt miljöbalken. Ett orimligt förslag från miljö- och energidepartementet som skulle få konsekvenser för landets landsbygdsföretagare, säger LRF och avstyrker förslaget.

Det är i en promemoria från miljö- och energidepartementet om miljöbedömningar, som det

Krav beskrivs inte

Departementet hänvisar bland annat till Århuskonventionens bestämmelser. När det gäller ärenden om tillstånd, godkännanden och dispenser enligt Miljöbalken har miljöorganisationer talerätt i dag.

– Det vi framförallt reagerar på är att det inte någonstans i promemorian beskrivs vilka krav på tillgång till rättslig prövning som Århuskonventionen faktiskt ställer på Sverige. Det är inte särskilt väl beskrivet vilka beslut som skulle omfattas av den talerätt som föreslås, säger Åsa Hill, jurist på LRF.

"Redovisar ingen analys"

Hon fortsätter:

– Det har heller inte gjorts någon konsekvensanalys av vad ett införande av denna mycket omfattande talerätt skulle innebära. Promemorian hänvisar även till rättsfall utan att redovisa innehållet eller en analys av det.

LRF anser att miljö- och energidepartementet tydligt bör redovisa vilka krav som ställs enligt Århuskonventionen och om det förslag som lagts innebär ytterligare ett steg, det vill säga om det är en överimplementering.

Miljörörelsers initiativ kan avgöra

Om den föreslagna talerätten införs skulle det inte längre vara myndigheternas avvägning mellan allmänna och enskilda intressen som är avgörande, det skulle lika gärna kunna vara miljöorganisationers initiativ menar LRF.

Miljöorganisationernas aktivitet och intresse kan variera kraftigt både geografiskt och över tid och är beroende av vilka frågor organisationerna väljer att för tillfället fokusera på.

"Osäkerhet för företagare"

– Det här skulle innebära ytterligare en osäkerhet för den företagare som ska vidta en åtgärd. Det kan inte vara rimligt med talerätt i alla dess mindre ärenden. Både myndigheter och enskilda kommer att påverkas i ännu högre grad av sådant som inte går att förutse, säger Åsa Hill.

undefined

undefined