Mindre frö i hyggesfritt

Flerskiktade, hyggesfria granskogar ger lägre fröproduktion. Grova, kottsättande träd bör därför inte avverkas i hyggesfri skogsskötsel, enligt en färsk SLU-rapport.

Avverkning i blädningsskog.
Avverkning i blädningsskog. FOTO: PER GREN

I rapporten, som är en sammanställning av svensk och finsk forskning på hyggesfritt skogsbruk, presenteras bland annat studier av fröproduktionen i flerskiktade (blädade), olikåldriga granbestånd.

Frågan som ställs är om det "finns en fara i en skötselmetod där de grövsta träden, som också är de viktigaste kottproducenterna, konsekvent avverkas?" Och svaret är ja. Den totala fröskörden är ungefär hälften så stor i flerskiktade granbestånd jämfört med i enskiktade, likåldriga bestånd, enligt rapporten. Forskarna drar därför slutsatsen att man i ett hyggesfritt skogsbruk bör identifiera, och gynna, stora träd med god kottsättning.

Lägre virkesproduktion

Totalt sett ger flerskiktade skogar även lägre virkesproduktion, visar de studier som tas upp i rapporten. Det beror på att den rotstående volymen i flerskiktade skogar bör vara relativt låg (100–150 kubikmeter per hektar) för att plantuppslag och tillväxt ska säkerställas.

Lämnas större volymer riskerar tillväxten hos mindre träd och plantor att hämmas på grund av för lite ljusinsläpp. Dessutom tar det flera år innan träd som vuxit i skugga får fart på tillväxten vid ett ökat ljusinsläpp efter avverkning. Träd i enskiktade, likåldriga skogar reagerar betydligt fortare på gallring, enligt rapporten.

Plus och minus med hyggesfritt:

+ Högre sociala värden

+ Mer sågtimmer

+ Ökad biodiversitet

+ Lägre risk för stormfällning

+ Lägre risk för barkborreskador

+ Lägre risk för snytbaggeskador

– Lägre tillväxt

– Högre avverkningskostnader

- Rotröta kan inte stoppas med trädslagsbyte

– Lägre fröproduktion

– Risk för avverkningsskador

– Mindre skogsbränsle

Källa: rapporten "Hyggesfritt skogsbruk – en kunskapssammanställning från Sverige och Finland" från SLU

Mer timmer

I hyggesfria skogar blir dock timmerandelen högre jämfört med i trakthyggesbruket. Samtidigt minskar skogsbränslevolymen vars uttag blir svårare i kontinuerlig gallring. Nationellt bedöms inte industrins behov av massaved påverkas negativt om andelen hyggesfria brukningsmetoder skulle uppgå till max 20 procent av skogsarealen. Lokalt skulle det dock kunna få betydelse, bedömer forskarna.

Högre kostnader

Kostnaderna för avverkning är högre i ett hyggesfritt skogsbruk trots att de avverkade stammarna i snitt är grövre. Det beror bland annat på att avverkningarna blir mer återkommande. Dessutom riskerar uttag av stora träd att skada både andra träd och plantåterväxten.

Med en ökad andel hyggesfria skogar bedöms den biologiska mångfalden öka när det gäller de arter som missgynnas av trakthyggesbruket. Störst klimatnytta ger dock trakthyggesbruket trots dess kolläckage under hyggesfasen. Orsaken är att trakthyggesbruket har högre total tillväxt och virkesproduktion, enligt resultaten som redovisas i rapporten.

SLUs rapport ”Hyggesfritt skogsbruk”

Rapporten ges ut inom ramen för SLUs forskningsprojekt Future Forests och sammanställer svensk och finska forskning om hyggesfri skogsskötsel.

Rapporten behandlar flera olika områden som klimatpåverkan, skador, biodiversitet, virkesproduktion, föryngring och fröproduktion. I första hand har flerskiktade, blädade bestånd, studerats men även andra hyggesfria metoder som skärmställningar och luckhuggning finns med i rapporten.