Omöjliga mål hjälper inte miljönyttan

Det är självklart att skogsbruket måste ta ett stort ansvar för miljön i skogen. Men är miljömålen i Levande skogar i praktiken inte omöjliga att uppnå, frågar sig Knut Persson.

Mål som i praktiken är omöjliga att nå hjälper inte miljön, skriver Knut Persson.
Mål som i praktiken är omöjliga att nå hjälper inte miljön, skriver Knut Persson.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Miljömålen i Levande skogar är så visionära att de i praktiken är omöjliga att uppnå. Lite mer realistiska mål skulle kunna öka miljönyttan.

LRF Skogsägarna har presenterat en rapport som tittar på målen. Ett exempel på mål är bevarad biologisk mångfald. Målet tolkas som att inga arter får vara hotade. Men det är ett orealistiskt och egentligen oönskat resultat. I ett ekosystem finns alltid arter som är sällsynta och på randen att försvinna, på samma sätt som det kan finnas arter som är sällsynta och på väg att bli mer vanliga. Speciellt i kanten av en arts naturliga utbredningsområde är det naturligt att arten kan vara på väg att bli mer eller mindre vanlig.

En sorts målbild är att skogen ska se ut som före industrialiseringen, säg som den var för tvåhundra år sedan. Men en skog som lämnats utan mänsklig påverkan sedan dess skulle ändå inte ha precis samma arter som då.

När politikerna fastställde ramarna för miljömålen var det tydligt uttalat att målen skulle vara möjliga att nå. Men preciseringar hos olika myndigheter och olika expertgrupper har gjort att de är så krävande att det inte längre är möjligt.

Konflikten om miljöpolitiken i skogen är tyvärr inte på väg att lösas upp, den ser snarare ut att växa. När LRF Skogsägarna presenterade sin rapport hade politiker från centern, kristdemokraterna och miljöpartiet bjudits in för att ge sin reaktion. Centern och kristdemokraterna delade mycket av rapportens hållning och ansåg att det är en fördel om målen kan nås. Miljöpartiet var betydligt mer avvisande och kallade den för ett olycksfall i arbetet.

Det är självklart att skogsbruket måste ta ett stort ansvar för miljön i skogen. Många skogsägare tycker att det är viktigt och vill att skogen ska vara levande och rik. Svensk opinion och svenska politiker skulle heller aldrig tillåta något annat. Det finns också krassa ekonomiska skäl att sköta miljön. Den största delen av skogsprodukterna säljs på export och för köparna har det blivit allt viktigare att produkterna producerats på ett ansvarsfullt sätt. Så alternativet att strunta i miljön finns inte.

Men man kan fundera över hur miljömålen ska formuleras. LRF Skogsägarna anser till exempel att det är omöjligt att bevara exakt samma biologiska mångfald, ett annat sätt att formulera målet skulle kunna vara att man ska bevara en biologisk mångfald som är minst lika rik som tidigare. Det låter som ett klokt förslag.

Knut Persson