Regeringen satsar på hyggesfritt

Regeringen satsar stort på hyggesfritt. I sin kommande budget kommer regeringen att satsa 100-tals miljoner kronor på skydd av mer skog.

Totalt handlar det om 256 miljoner kronor per år i tio år som regeringen vill satsa under rubriken skydd av värdefulla skogar. Naturvårdsverket får 150 miljoner kronor och Skogsstyrelsen 100 miljoner kronor per år för att öka takten i skydd av skog i olika former. Pengarna ska gå till att klara miljömålen och det beslutade etappmålet om ytterligare 150 000 hektar formellt skyddad skog.

Hyggesfritt bör öka

– Det finns ett underskott när det gäller skyddet av skogen och ersättningen till de skogsägare som sätter av sin skog. Det finns ett finansiellt underskott för att vi ska leva upp till de åtagande som vi har, säger Elisabeth Backteman, statssekreterare vid Näringsdepartementet.

Regeringen vill också satsa sex miljoner kronor per år för att utveckla alternativ till trakthyggesbruket. Regeringen anser att arealen med hyggesfritt skogsbruk bör öka.

– Det behövs mer kunskap, mer rådgivning och mer information kring hyggesfritt, säger Elisabeth Backteman.

Utveckla avverkningsmetoderna

Regeringen lyfter fram att miljöhänsynen måste öka i den brukade skogen. Det behöver genomföras ytterligare åtgärder som främjar ett variationsrikt och hållbart brukande av skogslandskapet för att nå miljökvalitetsmålen och friluftslivsmålen.

– Ska vi kunna förena olika intressen och en bra samexistens skogen, och omsätta de sociala, ekologiska och ekonomiska värdena i skogen så behöver vi utveckla till exempel avverkningsmetoderna, säger Elisabeth Backteman.

Läs mer: Tallen överlever inte hyggesfritt

PREMIUM: Mindre frö i hyggesfritt

PREMIUM: Unik studie om hyggesfria metoder