Riskerna i skogen ökar - så tar man höjd som skogsägare

Varje år skadas skog för flera miljarder kronor. Ett förändrat klimat innebär påtagliga risker för skogsbruket och kan öka skadekostnaderna ytterligare. Johan Freij Danske Bank, ger sina rekommendationer på hur man som skogsägare kan förbereda sig.

FOTO: ANN LINDÉN

I dagsläget finns mycket som pekar på att det förändrade klimatet kan öka riskerna i skogen och orsaka mer skador.

– Klimatförändringen beräknas höja medeltemperaturen och samtidigt får vi mer extremväder. Skogsägare behöver förhålla sig till det genom att göra åtgärder som förebygger risker för skador på skogen, säger Johan Freij, affärsområdeschef skog och lantbruk på Danske Bank.

Ökad risk för stormfällningar

Ett varmare klimat påverkar skogen på flera sätt. Milda, fuktiga vintrar väntas leda till att tjäldjupet minskar, vilket ger sämre rotstabilitet. I kombination med hårda vindar ger det en ökad risk för stormfällningar.

”Effekterna av skadan blir större”

Klövvilt som älgar och rådjur överlever i större utsträckning om det blir mildare vintrar med mindre snö. Det kan ytterligare öka de redan stora och kostsamma betesskadorna på tall och lövträd.

– Eftersom vi under lång tid varit duktiga på att odla skogen har värdena ökat kraftigt och de ekonomiska effekterna blir därför större när skogen skadas. Ett sätt att minimera skadorna är att, precis som inom finanssektorn, sprida riskerna. En diversifierad skogsportfölj är att föredra där man exempelvis kan jobba med fler trädslag.

Skogsskador, skadegörare, granbarkborre, gran
Skogsskador, skadegörare, granbarkborre, gran FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Blandskog blir mest lönsamt

Blandskogar är mindre känsliga för stormar och har större motståndskraft mot skadeangrepp.

– Skogar med mer trädslagsblandningar blir det mest lönsamma skogsbruket i framtiden. Flera olika trädslag inom samma bestånd, till exempel gran och björk, höjer produktionen. Det kräver visserligen mer intensiv skötsel, men det kommer att löna sig, menar Johan.

Tips: Så minskar man riskerna

· Gallra och avverka tidigt. Sena gallringar ger ökad känslighet för storm och exponerar för större risker. Förstagallra i god tid så minskar risken för snöbrott.

· Diversifiering. Sprid och mota riskerna genom ambitiösare föryngring av fler trädslag, samt ökad trädslagsblandning inom bestånden. Blandskogar är mindre känsliga för stormar och har större motståndskraft mot skadeangrepp.

· Markbered före plantering. Plantera snytbaggebehandlade plantor av rätt proveniens och trädslag på varje enskild ståndort för att minimera stressen för träden.

· Betesskadorna kan minskas genom ett viltanpassat skogsbruk där viltet ges mer att äta, i kombination med en något större avskjutning i vissa områden

· Röj i tid. Tidpunkten och trädhöjden kan ibland bli en balans mellan viltskador och risk för snöbrott.

· Slutavverka inte för sent. Överväg kortare omloppstider. 


· Mildare vintrar och blötare marker ger ökad risk för körskador. Utveckla planering och teknik för drivning som minimerar risken för mark skador.

· Använd biologisk bekämpning av rotröta i större utsträckning.

Löpande åtgärder

Han anser också att man bör sprida ut skogsvård och avverkning över tid genom att löpande och årligen göra åtgärder. Då minskar risken jämfört med att vänta för länge med slutavverkning.

Granbarkborrar.
Granbarkborrar. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Granbarkborrar och svamp

En annan fara utgör skadegörarna, som gillar höga temperaturer. Mer frekventa torrperioder stressar träden och minskar deras motståndskraft, vilket kan öka antalet skadeinsekter som till exempel granbarkborrar. Den högre temperaturen förväntas också ge mer svampangrepp.

– Genom att markbereda rätt och behandla plantor ökar chansen att plantorna överlever, säger Johan Freij som också poängterar att för sen gallring ger en av de största riskerna i skogen.

Sen gallring en risk