Så har arbetet med en grön handlingsplan gått

Jönköpings län är först ut med ett förslag till Grön handlingsplan för länet. David Ekbäck, utvecklare regional näringspolitik på LRF Jönköping har varit med i arbetet från början.

­David Ekbäck är utvecklare i regional näringspolitik på LRF Jönköping.
­David Ekbäck är utvecklare i regional näringspolitik på LRF Jönköping.

Hur har arbetet varit?

– Processen har utifrån LRF:s perspektiv varit föredömlig och präglats av tidig dialog, god förankring och samverkan mellan flera aktörer.

Det uttrycks en oro för att handlingsplanerna kan få mer långtgående konsekvenser för markägare än vad som kan förutses idag. Är oron befogad?

– Det är klart att man i detta arbete, som i allt annat, måste vara riskmedveten. Vi har i arbetet hela tiden varit tydliga med att utgångspunkten måste vara att åtgärder helt och hållet ska bygga på frivillighet och inte påverka markägares grundläggande rättigheter.

Kan du säga något om innehållet i handlingsplanen?

– Det är bra att handlingsplanen kopplar till den regionala livsmedelsstrategin, den småländska skogsstrategin, klimatmålen och friluftsarbetet. Det är också positivt med tydliga åtgärder för bland annat bibehållet jord- och skogsbruk och minskade viltstammar.

FOTO: NATURVÅRDSVERKET

Har LRF fått gehör för sina synpunkter?

– Vi har varit tydliga med, och fått gehör för, att frivillighet måste vara utgångspunkten. Vi har också framhållit att åtgärder ska styras dit de gör mest nytta och att satsningar på grön infrastruktur därför ska fokusera på högexploaterade landskap. Det är ett område som kan tydliggöras ännu mer och som vi håller fram i det fortsatta arbetet.

Har du några råd till de LRF-regioner som är mitt i eller ska påbörja arbetet med handlingsplaner?

– Ha en tidig dialog. Var tillgängliga och bidra med synpunkter och underlag för att öka förståelsen hos länsstyrelsen och andra aktörer för det positiva som redan görs av jord- och skogsbruket.

När ska den gröna handlingsplanen för Jönköpings län vara klar?

– Den 20 juni tar länsstyrelsen beslut.