Så kan du lagra virket säkrare vid vägen

Det är lite si och så med hur virkesupplag placeras vid vägar, framförallt utmed mindre enskilda vägar. Väglagen gäller allmänna vägar, men när skogsbranschen och Trafikverket tog fram sin instruktion tänkte man även på de mindre vägarna.

Skogsbruket avverkar varje år närmre 100 miljoner kubikmeter virke och 12 miljoner kubikmeter skogsbränsle. Det innebär mer än 200 000 upplag spridda över hela landet. För drygt två år sedan enades skogsbranschen och Trafikverket om en instruktion, Upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg.

– Det fanns ett behov av att styra upp placeringen av virkesupplagen av trafiksäkerhetsmässiga skäl, säger Gunnar Svenson, Skogforsk.

undefined

När det gäller upplag vid allmänna vägar krävs det tillstånd enligt väglagen. Om det är ett större bolag eller en skogsägarförening som sköter avverkningen så har de oftast ett generellt tillstånd och anmäler varje upplag till trafikverket.

– Om man avverkar och säljer sitt virke på egen hand är det viktigt att komma ihåg att söka tillstånd hos Trafikverket, säger Gunnar Svenson.

I den instruktion som tagits fram finns också rekommendationer för hur nära vägen ett upplag får ligga. Beroende på vilken hastighet som är tillåten varierar säkerhetsavståndet mellan 2 och 9 meter.

– Det finns också instruktioner om hur virket ska placeras för att kunna lastas säkert. Det ska inte läggas nära backkrön eller kurvor till exempel, säger Gunnar Svenson.

När man kommer till enskilda vägar finns det också rekommendationer, men där är det inte lika klart och tydligt eftersom det inte är Trafikverket som är väghållare.

– Se till att ha en dialog med väghållare och markägare. Bristande dialog skapar alltid irritation, säger Gunnar Svenson.

undefined

För upplag vid enskilda vägar är rekommendationen att hålla ett avstånd på mellan 1,5 och 3 meter.

Det är också viktigt att tänka på vältans utformning. Mot vägen ska den vara jämn, inga utstickande stockar.

– Det är enbart av säkerhetsskäl som vältan ska vara jämn. En stock som sticker ut kan få förrödande konsekvenser om en bil kör i diket vid upplaget, säger Gunnar Svenson

Gunnar Svenson tycker att de rekommendationer som bransch och Trafikverk kommit fram till är bra.

– Det är en kompromiss mellan trafiksäkerhet och en effektiv hantering av virket som båda parter har kunnat acceptera.