Så vill Skogsstyrelsen skydda stadsnära skog

Den stadsnära skogen behöver bättre skydd när kommunerna planerar för ny bebyggelse. Det anser Skogsstyrelsen i en ny rapport som har lämnats över till regeringen.

FOTO: MOSTPHOTOS

– Att gå en skogspromenad har positiv inverkan på vår fysiska och psykiska hälsa. Men här ser vi att den tätortsnära skogen i viss mån försvinner till förmån för nybyggnation och annan användning. Det finns inga tydliga ekonomiska incitament för kommuner att bevara den tätortsnära skogen, säger Stefan Karlsson, utredare vid Skogsstyrelsen.

I rapporten föreslås därför att regeringen avsätter pengar för skydd av skog nära tätorter, något som även Naturvårdsverket har föreslagit. Kommunerna behöver också bli bättre på att ta hänsyn till stadsnära skogar i sina översiktsplaner.

Men det behövs fler insatser, enligt Skogsstyrelsen som bland annat planerar att:

tillsammans med andra myndigheter konkretisera de politiska mål som finns för skogens sociala värden.

i detalj utreda föreskrifter och allmänna råd kopplat till skogsvårdslagen och ge förslag på förändringar om det behövs. I utredningen ingår också att analysera om det är möjligt att ställa högre krav på allmänna skogsägare.

ge signalen till regeringen att man bör överväga ett eget etappmål med eget anslag för skydd av tätortsnära natur.

varje år ta fram officiell statistik kring skogens sociala värden.

öka rådgivningsinsatserna till skogsägarna.

uppmana regeringen att ge Boverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och andra relevanta myndigheter i uppdrag att gemensamt ta fram en vägledning för skogens sociala värden och tätortsnära natur.

– Vår övergripande slutsats är att det finns en rad problem i målen för skogens sociala värden och med förslagen hoppas vi kunna vända utvecklingen, säger Stefan Karlsson.

Läs även: Sveaskog säljer skogsegendom i Danderyd