Näringarna har lösningar på klimathoten

Det är inte jord och skog som skitar ner! Det är i stället människan, tätorten och staden som asfalterat hela sin ekologi. Det skriver Börje Berntsson i ett debattinlägg.

Hornsgatan i Stockholm.
Hornsgatan i Stockholm. FOTO: MOSTPHOTOS

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det är djupt tragiskt att miljörörelsen, Miljöpartiet, Älvräddarna och Naturskyddsföreningen med flera har bestämt sig för en kollisionskurs mot de areella näringarna.

Att hela vår civilisation är illa ute torde de flesta vara överens om. Det är dessutom ställt utom allt rimligt tvivel att det är just de areella näringarna som sitter på en del av lösningarna för hela klimatproblematiken.

Bruka - Inte förbruka! Då måste miljörörelsen inse att vi måste få fortsätta att avverka 75 procent av den svenska skogens tillväxt.

Då måste Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inse att det inte är jord och skog som skitar ner! Det är i stället människan, tätorten och staden som asfalterat hela sin ekologi. Det är inte enskilda avlopp som är problemet, det är kommunala avloppsreningsverk som bräddar (det vill säga släpper förbi) 15 procent av det inkommande avloppsvattnet.

Sluta Missbruka. Då måste svenska kommuner sluta elda våldsamma mängder sopor, dessutom importerade, i sina värmecentraler. (2014: 3,4 miljoner ton) Avgasreningen till trots kommer stora mängder miljögifter och tungmetaller att hamna i våra jordar, i sjöar och vattendrag. Därmed är vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet i fara.

Sverige måste få igång sin egen livsmedelsproduktion. Det är inte rimligt att importera livsmedel som innehåller 10 gånger mer antibiotika än vad som används av svenska producenter. Detta, tillsammans med överförskrivning av penicillin och ett ökat resande, resulterar i att cirka 14 000 svenskar per år drabbas av resistenta bakterier.

Dessutom importeras livsmedel från oerhört smutsiga miljöer med förgiftade odlingsjordar med restsubstanser från bekämpningsmedel som varit förbjudna i Sverige i 30 år. De gifter som inte stannar i våra kroppar hamnar även dessa till slut i vårt dricksvatten.

Obstruerande Myndigheter. Det är till exempel inte rimligt att “HaV” lägger strypsnara på livsmedelsproducenternas produktionsmedel, och inför ett fogdevälde drivet av tyckande, personliga agendor samt feltolkningar av lagen.

Det lagförslag som nu har varit ute på remiss syftar till att försvaga äganderätten. Borde inte smygsocialisering av jord och skog först kräva en grundlagsändring? Förstår våra folkvalda inte allvaret i situationen?

Vår folkvalda församling, riksdag och regering, måste ta tillbaka frågan och säkerställa en av demokratins hörnstenar, äganderätten.

Börje Berntsson

Varekil