Seger för markägarnas rättssäkerhet

De senaste domarna om bombmurkla och lavskrika visar att artskyddsförordningen måste ses över och förändras. Det skriver Kerstin Davidson i veckans ledare.

Lavskrika och bombmurkla.
Lavskrika och bombmurkla.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Utslaget i Mark- och miljödomstolen i Östersund över det så kallade lavskrikemålet innebär en seger för rättssäkerheten. Domstolen undanröjer Skogsstyrelsens avverkningsförbud, prövningen måste göras om och hänsyn tas till markägarnas rätt. Läs mer om detta i Land Skogsbruk.

Visserligen landar domstolen i en formfråga. Det är inte Skogsstyrelsens sak att tillämpa artskyddsförordningen, påpekar domstolen. Det ska Länsstyrelsen göra. Men domstolen framhåller också att myndigheten måste ta hänsyn till den inom juridiken viktiga proportionalitetsprincipen, som innebär att olika intressen vägs mot varandra.

Det är ett viktigt påpekande, som också gjordes av högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, i bombmurklemålet. Då skogsägare har förbjudits att avverka för att lavskrikor eller bombmurklor har funnits i skogen har myndigheter hittills enbart sett till den skyddade arten, inte alls till hur beslutet påverkar den enskildes ekonomi och förfoganderätt till marken. Att skogsägare har känt sig rättslösa är inte förvånande.

Viktigt och intressant är också domstolens resonemang kring hur Sverige infört - implementerat - EU:s fågeldirektiv i svensk lag. I debatten hävdas ofta att Sverige "överimplementerat" EU:s direktiv på miljöområdet. Den misstanken bekräftas i domen. Domstolen har jämfört skrivningarna i fågeldirektivet med den svenska artskyddsförordningen och den konstaterar att "artskyddsförordningen och fågeldirektivet inte är likalydande och ordalydelsen i den svenska artskyddsförordningen synes gå längre än direktivstexten".

Artskyddsförordningen kom till 2007, under den första Alliansregeringen med dåvarande miljöministern Andreas Carlgren, C, som ansvarig minister. De konsekvenser av lagen vi har sett på senare år var säkert inte lagstiftarens avsikt. Men genom att lagen är otydligt skriven har myndigheterna fått utrymme för alltmer långtgående tolkningar.

Det finns en rimlig slutsats av domarna om bombmurklan i Värmland och lavskrikorna i Hälsingland. Det är att artskyddsförordningen måste ses över och förändras. Det är förstås något som inte kommer att vara populärt i alla läger. Därför behöver vi modiga politiker som kan stå emot miljörörelsens protester och som vågar hävda rättssäkerheten.