Servitutdom väntas få stor betydelse

Markägaren krävde servitut för att få använda grannfastighetens kaj och fick rätt i högsta instans. Domen väntas bli vägledande för alla jord- och skogsbruksfastigheter som är i behov av servitut.

En annan kajplats.
En annan kajplats.

En markägare, vars jord- och skogsfastighet ligger på en ö i Mälaren, ville ha rätt att använda en väg och en kaj som tillhör en grannfastighet. Syftet var att med båt kunna forsla avverkningsmaskiner till, och virke från, fastigheten.

Ärendet till Lantmäteriet

Grannen nekade en frivillig överenskommelse i form av ett avtalsservitut. Markägaren drev ärendet vidare till Lantmäteriet, som kan besluta om att upprätta ett officialservitut trots grannens nekande.

– Lantmäteriet väger nyttan med servitutet mot intrånget det innebär, det vill säga servitutets båtnad, säger Rickard Josefson, chefsjurist på LRF Konsult.

Markägaren fick rätt

Lantmäteriet avslog markägarens begäran och hänvisade till en befintlig, enklare brygga på dennes egen fastighet. Dessutom ansågs markägaren i första hand ha använt fastigheten som fritidsboende. Mark- och miljödomstolen gjorde samma bedömning och först i Mark- och miljööverdomstolen fick markägaren rätt.

Domen är klargörande

Enligt Lisa Kylenfelt, jurist på LRF Konsult och markägarens ombud, får domen stor betydelse för alla jord- och skogsbruksfastigheter som är i behov av servitut eller gemensamhetsanläggning. Hon anser att domen klargör att det är fastighetens ändamål (i det här fallet skogsbruk), och inte dess tillfälliga användning, som styr behovet av servitut.

Tagit hänsyn

Domstolen har också bedömt tillgången till kajplats och väg som väsentlig för fastighetens ändamål, påpekar Rickard Josefson.

– Domstolen har, för första gången när det gäller jord- och skogsbruksfastigheter, tagit hänsyn till väsentlighetsvillkoret i Fastighetsbildningslagen, säger han.

Läs mer: Få har förnyat sina gamla servitut