Skadad ungskog även i Mellersta Norrland

undefined

Satellitbild som visar ungskog i dåligt skick i norra Sverige. Röda områden markerar skadade skogar medan turkosa områden markerar friska skogar.
Satellitbild som visar ungskog i dåligt skick i norra Sverige. Röda områden markerar skadade skogar medan turkosa områden markerar friska skogar. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Skogarna, tall såväl som gran, är många gånger multiskadade, vilket innebär att de plågas av älgbetning och svampangrepp samtidigt. Skadorna uppmärksammades i Norrbotten för runt 20 år sedan av fältpersonal på Skogsstyrelsen och Riksskogstaxeringen (SLU). Efter en fältexkursion i oktober 2018, hamnade frågan högt upp på agendan hos Skogsstyrelsens Centrala Skogsskyddskommitté (CSK).

Analys av satellitbilder

Skadornas omfattning och geografiska utbredning har bedömts utifrån satellitbilder tagna över Norr- och Västerbottens län 2017. Men en ny, ännu ej offentliggjord, bild tagen 2018 (bilden här ovan) visar att nedsatt hälsa i framtidsskogarna är mer utbrett än vad som tidigare varit känt. Bilden indikerar skador även i Västernorrlands och Jämtlands län.

Patrik Olsson.
Patrik Olsson. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

– Här är det främst södra Jämtland och Härjedalen som sticker ut, säger Patrik Olsson, GIS-specialist på Skogsstyrelsen och den som har tagit fram satellitbilderna.

Yngre skogar

Satellitbildsanalysen omfattar skogar i åldersspannet 18-28 år med ursprung i totalt 33 500 avverkningar större än två hektar i Norr- och Västerbotten. Analysen indikerar att en fjärdedel av arealen kan vara i dåligt skick och den bygger på skillnader i reflektans av infraröd strålning från svårt skadade ungskogar och från välslutna, gröna ungskogar.

Erik Normark.
Erik Normark. FOTO: ULF ARONSSON

– Analysen kan dock inte ange skadeorsak och för att få en bättre uppfattning om förekomst av multiskadad ungskog behövs kompletterande fältkontroller, säger Erik Normark, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen, och hänvisar till en fältkontroll i Västerbotten utförd av Holmen Skog.

– Där visade det sig att huvudsaklig skadeorsak var omfattande älgbete. Men analysen kan sannolikt utvecklas till att bli ett kraftfullt hjälpmedel för skogsägare som har intresse av att hålla sina ungskogar i gott skick, säger Erik Normark.

Tallskog skadad av svampen gremmeniella.
Tallskog skadad av svampen gremmeniella. FOTO: DAVID LARSSON

Särskilda skötselråd

Ett utskott under Skogsstyrelsens Centrala Skogsskyddskommitté (CSK) har nu arbetat fram flera olika skogsskötselråd som kortsiktigt ska bromsa skadeutvecklingen i de norrländska ungskogarna. Land Skogsbruk har fått ta del av ett utkast till skötselråden, som inom kort publiceras som en offentlig rapport.

– Du får ta del av rapporten redan nu, det är viktigt att vi når ut med det här budskapet, säger Erik Normark, som lett arbetet med att ta fram skötselrapporten.

Fakta: Skogsstyrelsens skötselråd för multiskadad skog i norra Sverige

Skörd:

Använd hyggesfria metoder där det i övrigt är lämpligt.

Ringbarka aspar i stället för att avverka dem.

Prioritera framtidsträd av björk.

Undvik att lämna kvar törskatesjuka tallar.

Lämna en del friska tallar som naturvärdes- och framtidsträd.

Föryngring:

Överväg hyggesvila eller hyggesbränning.

Plantera och använd plantor ur frö med registrerad hög överlevnad.

Var noga med markberedningens kvalitet och med god plantlagring i fält.

Var noga med planteringens kvalitet.

Registrera plantornas stambrev (ursprungsbevis).

Röjning:

Röj bort skadade träd.

Röj vid 2-3 meters höjd.

Gynna de mest vitala träden oavsett trädslag.

Gallring:

Gallra ut skadade träd.

Förstagallra vid 12-13 meters höjd.

Gynna de mest vitala träden oavsett trädslag.