”Skogsprogrammets strategi dubbeltydig”

Den strategi för det nationella skogsprogrammet som nu blivit offentlig innehåller inga tydliga planer för hur strategins mål ska nås. LRF tycker att strategin präglas av dubbeltydigheter.

Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna.
Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna. FOTO: ANN LINDÉN/MOSTPHOTOS

När landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i fredags presenterade det nationella skogsprogrammet, men ingen handlingsplan, handlade många av kommentarerna om att programmet kändes urvattnat. En handlingsplan skulle komma inom kort, var beskedet. I går eftermiddag publicerade regeringen en 37-sidig strategi för programmet, men inte heller i den finns någon konkret handlingsplan.

Äganderätten slås fast

Tidigt i strategin slås det fast att äganderätten är stark, det är den enskilde skogsägaren som tar beslut om hur skogen ska brukas, och att skogspolitiken ska vara förutsägbar.

Skogsprogrammet har fem fokusområden. Det är det första, "Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta" som får störst utrymme i strategin. Kanske är det också här som de flesta förhandlingar mellan de två regeringspartierna, som det ryktats om, har pågått för att komma överens om formuleringar som tar hänsyn till både produktions- och miljömålet.

I målet för fokusområdet står nu att skogen ska ge en "god och säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen". Detta ska ske inom miljömålen.

LÄS OCKSÅ: ”Ett program som vi hoppas ska tas över av kommande regeringar”

Både skydd och produktion ska öka

Både produktion av skoglig råvara samt skydd och miljöhänsyn ska öka, står det i strategin, samt att regeringen menar att det finns åtgärder som kan öka produktionen med små eller inga negativa miljöeffekter. Som exempel ges bättre föryngring, röjning och minskade skador - exempelvis betesskador.

Regeringen anser att ser man åtgärder som höjer produktionen och samtidigt gynnar biologisk mångfald, så bör dessa "särskilt främjas".

Handlingsplan längre fram

Övriga fokusområden handlar om att främja mångbruk, hur innovationer och mer förädling ska skapas och att skog ska bli en profilfråga i internationellt samarbete - i det ingår också att värna att skogspolitiken ska vara nationell och inte ett EU-gemensamt politikområde.

Det sista fokusområdet handlar om att bland annat stärka skoglig utbildning och kunskapsspridning om skogen.

Hur ska detta då nås? På strategins sista sida står att en handlingsplan som innehåller konkreta åtgärder kommer. En första version kommer att omfatta åtgärder där staten har ett huvudansvar, och sedan kommer den uppdateras "i dialog med intressenter".

”Inte tillräckligt”

LRF är inte helt imponerade. Man välkomnar strategin och visionen, men innehållet räcker inte för att lägga fast kursen för hur skogen ska bidra till en bioekonomi, kommenterar LRF.

– Strategin innehåller goda intentioner och inslag, men det är inte tillräckligt för att säkerställa skogens viktiga roll i en omställning till en bioekonomi. Strategin präglas av alltför mycket dubbeltydigheter och en ovilja att göra de avvägningar som behövs. Det leder till en fortsatt stor osäkerhet, säger LRF Skogsägarnas ordförande Sven Erik Hammar i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Bucht till kritikerna: ”Bättre sent än aldrig”

FAKTA: Skogsprogrammets fem fokusområden

Regeringens vision för skogsprogrammet:

"Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi"

Skogsprogrammets strategi innehåller mål för fem fokusområden.

* Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.

* Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

* Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass.

* Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete.

* Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

LÄS MER: Regeringens hela strategi för skogsprogrammet