Smålands skogsstrategi är här – ”En stor dag”

Det var en historisk dag när Smålands skogsstrategi presenterades. 12 olika aktörer från de tre Smålandslänen har tagit fram en vision och regional strategi för hur skogens värden ska växa. Nu ska visionen bli handling.

FOTO: MARIE HENNINGSSON

Smålands skogsstrategi är den första i sitt slag i landet och länen har enat sig om sin vision för skogen innan regeringen lyckats få fram en nationell strategi.

– 70 procent av Smålands markyta är täckt av skog, tillväxten är hög och vi har områden med helt unika naturmiljöer så det är klart att skogen är viktig för oss. Småland är till och med Sveriges främsta skogsregion om man ser till omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning. Skogen har också en viktig roll i omställningen till en biobaserad ekonomi och för att minska klimatpåverkan, sa Ingrid Burman, landshövding i Kronobergs län och ordförande i styrgruppen.

”Kan bli förebild för andra”

Det är den första skogsstrategin i sitt slag, som tagits fram i Sverige – något som Elisabeth Backteman, statssekreterare på näringsdepartementet, nämnde.

– Jag hoppas att det arbete ni gjort kan bli förebild för andra. Det sjuder kring skogen och skogens hela värdekedja nu. Skogen och dess koppling till de klimatutmaningar som vi har är verkligen central och jag möter ett väldigt stort engagemang både på nationell och regional nivå från skogens alla intressenter, sa Elisabeth Backteman.

Nationella skogsprogrammet klart i vår

Regeringens mål är att det nationella skogsprogrammet ska vara klart under våren. Men mycket arbete återstår. Det finns stora åsiktsskillnader om vad som kännetecknar ett hållbart skogsbruk. Miljöorganisationerna och Naturvårdsverket anser inte att den frågan är tillräckligt genomlyst.

Åsiktsskillnader har funnits även i arbetet med den småländska skogsstrategin och Naturskyddsföreningen valde att hoppa av arbetet innan det blev klart. Ingrid Burman, landshövding i Kronobergs län, beklagade det, men sa samtidigt att det var viktigt att få fram ett program och att man inte kan räkna med att nå full enighet i alla frågor.

”En stor dag”

Runt 100 personer hade kommit till presentationen som ägde rum på Asa herrgård, helt nära SLU:s försökspark.

– Det här blev en stor dag, mycket större än vad vi vågat hoppas på. Jag tror att strategin kommer att betyda mycket för våra skogsägarmedlemmar och för regionen. Strategin visar att vi är på gång i Småland. Vi är först med skogsstrategi och vi var först med en livsmedelsstrategi, den för Kalmar län, säger Lars-Ove Johansson, ordförande LRF Sydost och en av dem som suttit med i styrgruppen.

Det är bra med en strategi, men det måste bli handling också. Lars-Ove Johansson har stora förhoppningar om att det blir det. När det gäller visionen så vill Lars-Ove Johansson egentligen inte nämna någon viktigare än en annan. Men fastnar ändå för den som tar upp balansen mellan skog och vilt.

– Klarar vi inte det målet så klarar vi inte de andra målen som till exempel biologisk mångfald och lönsamt företagande heller, sa Lars-Ove Johansson.

Skogsstrategins visioner:

1. Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärk kompetensförsörjningen inom skogsbruk och skogsindustri.

2. Öka förädlingsgraden och innovationsgraden.

3. Öka produktionen och variationen för att nyttja en större del av den småländska skogens potential.

4. Stärk det lönsamma företagandet på skogsgården.

5. Bevara och stärk våra naturvärden, vårt gemensamma kulturarv och friluftslivet.

6. Uppnå balans mellan skog och vilt.