Torr sommar gav fler plantor med dubbeltopp

Skogforsks höstinventering av plantor visade på en klart högre förekomst av dubbel- eller flertopp än på våren. Resultatet är oroande, menar Skogforsk.

Bild på dubbeltopp från rapporten ”Projket 'Onormal skottbildning hos tallplantor'”
Bild på dubbeltopp från rapporten ”Projket 'Onormal skottbildning hos tallplantor'” FOTO: KARL-ANDERS HÖGBERG, SKOGFORSK

Efter Skogforsk höstinventering av plantor står det klart att andelen plantor med dubbel- eller flertopp var klart högre än på våren 2018 – 16,8 procent, att jämföra med vårens 4 procent.

Sommaren påverkat

Saker som att inventeringarna gjordes av olika förrättningsmän och på olika objekt kan ha förstärkt resultatet, men skillnaden är ändå så pass stor att en slutsats kan dras att den varma sommaren på något sätt har påverkat.

Resultatet är oroande, men man vet inte hur mycket stamkvaliteten kommer att påverkas.

Prolepsis riskfaktor

Enligt Skogforsks rapport ”verkar många knoppar i toppskottets knoppkrans hänga samman med en ökad risk för bildning av dubbeltopp. Prolepsis var också vanligare hos plantor med dubbeltopp i höstinventeringen. Knoppantal och prolepsis kan alltså tolkas som riskfaktorer för bildande av dubbeltopp på tallplantorna”.

Viltbetning kan inverka

Något som kan spela roll för resultatet är viltbetning, och det är inte helt enkelt att separera de plantor där dubbeltopp orsakats av viltbetning. Trots det menar Skogforsk att det inte kan räcka som förklaring, eftersom det inte är troligt att förekomsten av proleptiska skott och antal knoppar i knoppkransen har något samband med viltbetning.

Näringsbrist möjlig förklaring

Inte heller har man kunnat se några geografiska mönster eller faktorer som markens fuktighet, men det finns lokala skillnader som möjligen kan kopplas till någon okänd skadegörare i landskapet. Vidare kan en brist på något näringsämne vara en tänkbar anledning, som borbrist, och det i samspel med skadegörare är en inte osannolik faktor.

Större risk för planterade plantor

Studien visade att det är en större sannolikhet för planterade plantor att bilda dubbeltopp jämfört med sådda eller naturligt föryngrade plantor.

”Det kan vara kopplat till en högre tillväxt för planterade plantor men kan inte säkert utläsas av det här materialet, då det inte finns löpande tillväxtsiffror och åldern på naturligt föryngrade plantor är osäker”, skriver Skogforsk.

Fler studier krävs

Vad som står klart är att ytterligare studier krävs för att få svar på varför tillväxtstörningarna uppträder.

Läs mer: Skogsägare: Jag har aldrig sett något liknande

Projekt ”Onormal skottbildning hos tallplantor”