Vad beskattas efter en avverkning?

Om vi gör en avverkning i skogen, hur kan vi då använda den inkomst vi får? Kan vi använda pengar till andra utgifter vi har i vår näringsverksamhet utan att först skatta?

Vibeke Alstad, LRF Konsult.
Vibeke Alstad, LRF Konsult. FOTO: LRF KONSULT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

EXPERTENS SVAR: Det korta svaret på er fråga är ”Ja, det går bra!”, men jag tror att det blir bäst om vi utvecklar det något:

Det som beskattas varje år är resultatet i näringsverksamheten efter att man gjort skattemässiga justeringar. Så det första man måste räkna ut är årets resultat. Årets resultat är summan av näringsverksamhetens intäkter och kostnader. Det innebär alltså att från intäkterna, till exempel från en avverkning, dras alla avdragsgilla kostnader.

Det innebär givetvis direkta kostnader för själva avverkningen men även alla andra kostnader som hör till näringsverksamheten. Det kan vara underhåll av skogsbilvägar, en ny skogsbruksplan eller en röjsåg.

Stora inköp som till exempel en ny traktor får man inte dra av direkt utan kostnaden måste delas upp på flera år. Det gäller även kostnaden för en nybyggd maskinhall eller annan ekonomibyggnad. Detta sätt att dela upp kostnader kallas avskrivning.

När man summerat alla intäkter och kostnader får man årets resultat, detta delas sedan om man är flera delägare och varje person får sin egen andel av resultatet.

Därefter kommer de skattemässiga justeringarna som alltså är individuella och sker på personnivå. Först kvittas resultatet mot ett eventuellt sparat underskott från tidigare år. Sedan kommer möjligheter till skogsavdrag och insättning på skogskonto som är verktyg för att justera resultatet för skogsägare.

Slutligen kommer den neutrala företagsbeskattningen som omfattar alla enskilda näringsidkare och som innehåller räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond.

Observera att samtliga skattemässiga justeringar görs på respektive person oberoende av övriga delägare, det verktyg som passar den ene passar inte alltid den andre.

Den slutliga summan är årets överskott av näringsverksamhet och det skattas hos personen tillsammans med inkomst av tjänst. Skatteskalan är progressiv vilket innebär högre skatt ju högre inkomsten är. Har man en bra lön i botten blir alltså skogsinkomsten högre beskattad än hos den med låg inkomst.

Vibeke Alstad,

LRF Konsult