”Vad händer när skogsägarnas goda vilja förbrukas?”

Vad händer med den enskilde markägarens lust för att äga och sköta skog hållbart när samhällsdebatten pendlar snabbt och de politiska besluten är kortsiktiga? Det undrar Calle Nordqvist, Skogssällskapet, i ett debattinlägg.

Vad händer med den enskilde markägarens lust för att äga och sköta skog hållbart när samhällsdebatten pendlar snabbt och de politiska besluten är kortsiktiga?
Vad händer med den enskilde markägarens lust för att äga och sköta skog hållbart när samhällsdebatten pendlar snabbt och de politiska besluten är kortsiktiga? FOTO: ANN LINDÉN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Skogsägarnas äganderätt har under de senaste åren debatterats flitigt och nyhetsrapporteringen har svämmat över av artiklar om nyckelbiotopsinventeringar – som avbryts, och sedan återupptas – och markägare som drabbas av ekonomiska katastrofer när ersättning för avverkningsstopp uteblir.

Mitt i denna mediestorm står skogsägaren och ska fatta beslut om den fortsatta skötseln av den egna skogen.

På Skogssällskapet jobbar vi för en hållbar utveckling i skog och mark. Vi är övertygade om att en vilja att göra gott, och glädje och lust i ägandet, hos våra hundratusentals privata skogsägare är en central del i den utvecklingen.

Över en miljon hektar har i dag avsatts som frivilliga naturvårdsavsättningar i Sverige – ett tydligt uttryck för den goda viljan hos många skogsägare att bidra till en hållbar utveckling i skogen.

Men vad händer med den enskilde markägarens lust och motivation för att äga och sköta skog hållbart när samhällsdebatten pendlar snabbt och de politiska besluten är kortsiktiga? Det är en fråga som vi på Skogssällskapet anser helt har hamnat i skymundan i dagens debatt om äganderätten.

Louise Eriksson forskar inom miljöpsykologi vid Umeå universitet. Hon har tittat närmare på vilka hot skogsägare ser mot sin skog och sitt skogsbruk. Hennes undersökning visar att storm visserligen kommer på första plats (och efter den här sommaren kan man anta att brand kommer att klättra), men på andra plats kommer politiska beslut, som till exempel regleringar av naturvården.

Otydlighet kring nya regler, brist på inflytande, tvång och en känsla av att bli överkörd av samhället är komponenter som bidrar till negativa reaktioner – och att skogsägarnas goda vilja riskerar att förbrukas. Louise Eriksson menar att risken då ökar för ”reactance” – ett fenomen som beskrivs inom psykologin och som innebär att man till slut får en motreaktion om man inskränker människors frihet för mycket.

På Skogssällskapet ser vi allt fler tecken på att vi är på väg mot just ”reactance”. I sociala medier och i mötet med skogsägare hör vi frustrationen och oron över att naturvärden som skogsägaren bidragit till att skapa i slutänden kan leda till en ekonomisk katastrof för samma skogsägare. Bäst då att ”städa” i den egna skogen – för att risken annars är stor att en död hand läggs över ens skogsbruk.

På söndag går vi till val. Jag vill uppmana alla politiker att inför nästa mandatperiod allvarligt fundera över vad nya skogspolitiska beslut får för konsekvenser för utvecklingen i skogen.

Skogsägare måste kunna känna tillit och förtroende för Sveriges politiker. Beslut som fattas måste kommuniceras och genomföras med respekt för markägarnas integritet. Annars förbrukas den goda viljan hos skogsägarna och ”reactance” riskerar att förstöra naturvärden som byggts upp under lång tid.

Skogen är central i omställningen till ett hållbart samhälle. På Skogssällskapet anser vi att äganderätten också är det. Så för att lyckas behöver vi ha våra 320 000 skogsägare med på tåget. Ett gemensamt ansvar, en motivation och en lust att låta den egna skogen bli ett bidrag till en hållbar framtid – det måste vara målet. Bara då kan vi lyckas.

Calle Nordqvist,

Koncernchef Skogssällskapet