Vi jobbar med miljömålen helt enligt uppdraget

Skogsstyrelsen har uppdraget att förverkliga skogspolitiken. Vi kommer att fortsätta arbeta för att skogsbruket ska bli bättre både på produktionsfrågor och miljöhänsyn, skriver Skogsstyrelsens generaldirektör i ett svar till Sverigedemokraterna.

Vi ger rådgivning till de markägare som är intresserade utifrån deras egen målsättning med sitt skogsbruk., skriver Herman Sundqvist.
Vi ger rådgivning till de markägare som är intresserade utifrån deras egen målsättning med sitt skogsbruk., skriver Herman Sundqvist. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

När jag läser kritiken mot Skogsstyrelsens miljöarbete som Martin Kinnunen och Mats Nordberg (SD) framför i Land Skogsbruk 22 juni, så känner jag mig väldigt trygg med att Skogsstyrelsens arbete, både när det gäller produktion och miljö, ligger helt i linje med de uppdrag som getts till oss via riksdag och regering. Skogsstyrelsen följer och utför de uppdrag som politiken ger till oss.

Det finns frågor i debattartikeln som givetvis politiken får svara på. Styrningen av myndigheten avgörs av regeringen.

Men eftersom Skogsstyrelsens arbetssätt ifrågasätts, i mycket svepande ordalag, måste jag ändå understryka: vi har inte bara konkreta uppdrag utan också budget för arbetet med att Sverige ska nå de miljömål som politiken beslutat om. För att vara tydlig så ingår det även i vårt uppdrag att genomföra uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Levande skogar. Jag tror det skulle mötas med betydligt större förvåning i samtliga läger om vi helt plötsligt skulle sluta arbeta för ett mål beslutat av riksdagen som vi dessutom har fått medel och resurser till.

Våra analyser, som vilar på vetenskaplig grund, visar att genomförda åtgärder inte har varit tillräckliga. Till exempel krävs mer för att stoppa förlusten av viktiga livsmiljöer för hotade arter. Ett sätt är att skydda skog med höga naturvärden med skogsägarens frivillighet som grund. I det ingår att skydda skog och ge ersättning till skogsägare som har rätt till det efter de resurser och medel som politiken ger oss.

Jag förstår faktiskt inte riktigt, när det gäller Skogsstyrelsens roll, vad Kinnunen och Nordberg menar att vi ska göra. Ska vi sluta skydda skog? Det kräver i så fall nya politiska beslut i en helt ny riktning. Jag konstaterar att i den fortsatta behandlingen av regeringens skogsproposition angav miljö- och jordbruksutskottet i sitt betänkande att man delar regeringens bedömning att skyddsvärda skogar inte ska avverkas. Istället ska de bevaras antingen genom formellt skydd eller genom frivilliga avsättningar.

Jag är också osäker på vad som avses med ”politiska påtryckningar”. Vår verksamhet styrs av de formella uppdrag vi får från politiken och som ges till oss i en helt öppen och demokratisk process.

När det gäller hyggesfritt skogsbruk har Skogsstyrelsen sedan 2005 haft uppdrag från regeringen att öka kunskaperna om det. Vi ger rådgivning till de markägare som är intresserade utifrån deras egen målsättning med sitt skogsbruk.

Skogsstyrelsen har uppdraget att förverkliga skogspolitiken. I Sverige både kan och behöver vi bli bättre både på produktionsfrågor och miljöhänsyn. Det kommer vi fortsätta arbeta med precis enligt den helhetssyn som Kinnunen och Nordberg efterlyser.

Herman Sundqvist

generaldirektör, Skogsstyrelsen

LÄS MER: Vi behöver mätbara mål för att bryta förvirringen

LÄS MER: Regeringen måste samverka med andra skogsländer