600 arter i ny naturvårdsbok

Skogsstyrelsen ger ut en ny naturvårdsbok om naturvårdsarter i skogslandskapet. I boken presenteras över 600 arter i ord och bild.

Naturvårdsboken.
Naturvårdsboken. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Boken heter Skyddsvärd skog och är skriven av Johan Nitare, som är ekolog på Skogsstyrelsen. Den är bland annat tänkt att användas som guide vid naturvärdesbedömningar i syfte att bevara biologisk mångfald i skogslandskapet.

Ge djupare kunskap

Naturvårdsarter är ett sammanfattande begrepp för signalarter, rödlistade arter och lagskyddade arter.

– Min förhoppning är att boken ska underlätta naturvårdsarbetet och successivt ge fördjupad kunskap om våra naturvårdsarter och vad de kan berätta. Men också att den ska vara en inspirationskälla, ögonöppnare och berika tiden i skogen för alla som är intresserade och rör sig där, säger Johan Nitare i ett pressmeddelande.

Johan Nitare.
Johan Nitare. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

Skötsel av biotoper

Enligt Johan Nitare är vissa arter av kärlväxter, mossor, lavar och svampar indikatorer på skyddsvärd skog. I boken beskrivs också olika biotoper och deras behov av skötsel.

”På liknande sätt som krukskärvor och benflisor för en arkeolog kan berätta om forntida kulturer, kan närvaron av vissa arter för en skogsbiologiskt kunnig person berätta om ett områdes skogshistoria eller ekologiska särdrag”, skriver Johan Nitare i bokens förord.