Alliansen vill utreda för att stärka äganderätten

Magnus Oscarsson (KD) vill att skogsägaren ska känna en trygghet i sitt brukande av sin skog.
Magnus Oscarsson (KD) vill att skogsägaren ska känna en trygghet i sitt brukande av sin skog. FOTO: ÅKE KARLSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Skogsnäringen står för 30 procent av Sveriges nettoexport. Vårt lands 330 000 enskilda skogsägarna utgör ryggraden i det svenska skogsbruket. Ofta är det genom deras långsiktiga förvaltarskap som höga naturvärden skapats eller bibehållits. Dessa skogsägare hotas nu med att berövas möjligheten till ekonomisk nytta av sina arbetsinsatser. Äganderätten är idag inte tillräckligt stark för att skydda skogsbrukarna.

Nyckelbiotopsbegreppet har skapat stor oro bland många skogsägare. I nuläget avverkar många markägare för att förebygga uppkomster av skyddsvärda miljöer, vilket ingen önskar. Så kan det inte fortsätta. Vi behöver i stället ha positiva incitament för hållbar skogsskötsel. Vi, politiker och myndigheter behöver se markägare som medspelare snarare än motspelare.

Kristdemokraterna har föreslagit ett moratorium för nya nyckelbiotopsklassningar till dess att ett nytt regelverk finns på plats. För att hitta en långsiktig lösning bör en ny alliansregering ta initiativ till en dialog med parterna i FSC för att revidera kriterierna. Idag hänvisar FSC:s kriterier till myndigheternas nyckelbiotopsklassningar, vilket innebär att en nyckelbiotopsklassning har andra konsekvenser än vad som var myndighetens syfte med nyckelbiotopsverktyget. Detta är otillfredsställande både principiellt och till de praktiska konsekvenserna.

De senaste åren har myndigheterna tolkat artskyddsförordningen från 2007 alltmer extremt. Huvudregeln när det gäller ersättning till markägare är att vid inskränkningar utifrån miljöskyddsskäl ska ersättning inte utgå i normalfallet. Myndigheterna kan idag inskränka skogsägares användning av sin mark i princip obegränsat och ändå inte vara skyldiga att betala ersättning. Det finns exempel på att enskilda förlorat upp till 100 procent av sina intäkter och inte heller fått någon statlig ersättning. Detta innebär att den grundlagsfästa äganderätten blivit helt överkörd.

Digitala publiceringar av avverkningsanmälningar, vitesförelägganden och betesskador från vilt bidrar ytterligare till känslan av maktlöshet.

Det är orimligt med den rättsosäkerhet som råder i dagsläget inom det svenska skogsbruket. Det är nu hög tid att säkerställa äganderätten. Det ska inte finnas minsta tvivel; skogsägaren ska känna en trygghet i sitt brukande av sin skog.

Inom Alliansen har vi enats om att tillsätta en bred utredning i syfte att stärka den grundlagsskyddade äganderätten och egendomsskyddet. En sådan utredning bör även titta på bland annat artskyddsförordningen och nyckelbiotopsbegreppet.

Det är nu viktigt att vi får en ny regering som genast kan ta dessa frågor om äganderätten och ett aktivt skogsbruk som en av mest prioriterade frågorna. Den för landet oerhört viktiga skogsnäringen näring får inte längre motarbetas. Den balans mellan produktions- och miljömål, som rubbats på senare år, måste återställas.

Skogspolitiken ska bygga på frihet under ansvar. Det är vi i KD garanter för.

Magnus Oscarsson (KD)

Riksdagsledamot

Landsbygds- och jordbrukspolitisk talesperson