”Att förbjuda avverkning utan att ge någon ersättning är ett övergrepp”

Fem skogsägare i Arbrå har fått nej till sina avverkningsanmälningar med hänvisning till att åtgärderna påverkar lavskrikans revir. LRF stöttar skogsägarna och planerar att överklaga Skogsstyrelsens beslut.

Skogsstyrelsen säger nej till fem skogsägares avverkningsanmälningar med hänvisning till att lavskrikan finns i området kring Arbrå i Hälsingland. Skogsägarna får ingen ersättning utan hotas i stället med miljonbelopp i böter om besluten inte efterlevs.

Förlorar sin inkomst

En av skogsägarna är Per-Olof Löfgren, 61 år, i Vallsta. Han hade planerat att avverka ett bestånd 110-årig granskog.

– Jag sade upp mig från mitt jobb förra året för att ägna mig åt skogen. Jag har 270 hektar produktiv skogsmark och jag har köpt en skördare för att kunna vara självverksam. Jag hade tänkt att jag skulle leva på min skog fram till pensionen. Det här kommer att få en stor ekonomisk påverkan för mig, säger han.

Kan bli bötfäld

Per-Olof Löfgren hotas av ett vite på 1 miljon kronor om han skulle fullfölja avverkningen.

Statligt övergrepp

Sven-Erik Hammar, vice ordförande i LRF och ordförande i LRF Skogsägarna, är upprörd över att skogsägarna har fått nej till avverkning.

– Nu väljer Skogsstyrelsen att hänvisa till artskyddsförordningen och betalar inte ut någon ersättning till de drabbade skogsägarna. Det är givetvis helt oacceptabelt. Skogen är deras sparkapital och inkomst. Att förbjuda avverkning utan att ge någon ersättning är helt enkelt ett övergrepp från statens sida, säger han.

Artskyddad fågel

Orsaken till avslaget är att lavskrikan finns i området. Fågeln häckar i äldre barrskog och förekommer från Norra Värmland och norrut till finska gränsen. Den har tidigare bedömts som nära hotad, men i dag anses arten vara livskraftig. Skogsstyrelsen har i en bilaga till Skogsvårdslagen listat de fåglar man ska prioritera i artskyddsärenden och där föreslås att lavskrikan tas bort. Länsstyrelsen i Gävleborg anser dock att fyra lavskrikerevir skulle påverkas vid avverkningen i Arbrå och vill inte godkänna avverkningarna.

– Lavskrikan är rätt vanlig. Jag har medelålders och äldre skog på båda sidor om det här området jag ansökt att få avverka där lavskrikan är etablerad, så jag blev förvånad när jag fick avslag. Om myndigheterna ska använda artskyddsförordningen på det här sättet för arter som inte ens är hotade kommer det att få stora konsekvenser för skogsägare och hela skogsindustrin, säger Per-Olof Löfgren.

Överklagar

LRF har beslutat att stötta två av de fem skogsägarna i en rättslig process och nu har de tre veckor på sig att överklaga Skogsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.

– Det är väldigt positivt att både LRF och Mellanskog stöttar oss. Det här hade vi inte klarat att driva själva, säger Per-Olof Löfgren.

– Det här är fullkomligt horribelt, säger Karin Perers, ordförande för Mellanskog. Lavskrikan är bedömd som livskraftig och finns från Norge till östra Sibirien. Med denna tolkning av artskyddsförordningen omöjliggörs skogsbruk på mycket stora arealer, både den privata och samhällsekonomiska kostnaden är enorm.

Agerar enligt nya riktlinjer

Åsa Lundberg är skogskonsulent vid Skogsstyrelsen och kommenterar avslagen till de berörda skogsägarna så här:

– Vi agerar i enlighet med de nya riktlinjerna och har fattat beslut. Vi välkomnar ett eventuellt överklagande som kan tydliggöra hur denna typ av ärenden ska hanteras, säger hon.