Hållbara material gynnar skogsindustrin i konjunkturnedgång

2018 var ett bra år för svensk skogsindustri, men nu finns tydliga tecken på en konjunkturnedgång. Samtidigt förväntas Skogsindustrin gynnas av ökad efterfrågan på hållbara material och produkter.

SCA:s sågverk i Munksund.
SCA:s sågverk i Munksund. FOTO: SCA

Branschorganisationen Skogsindustrierna har släppt årets första marknadsrapport. Där menar chefsekonomen Kerstin Hallsten att svensk skogsindustri har utvecklats väl under 2018, men att man kan se en tydlig avmattning av konjunkturen både i Sverige och globalt.

– I skogsindustrin kan vi se tecken på avmattningen genom något minskade exportvolymer, säger hon i ett pressmeddelande.

Högre priser

Samtidigt som exportvolymerna minskade låg priserna på skogsindustrins produkter kvar på en hög nivå under 2018, med rekordnivåer under tredje kvartalet.

– Uppgången kan kopplas till den tidigare förstärkningen av den internationella konjunkturen, men under fjärde kvartalet föll priserna tillbaka något, säger Kerstin Hallsten.

Kerstin Hallsten, chefsekonom på branschorganisationen Skogsindustrierna.
Kerstin Hallsten, chefsekonom på branschorganisationen Skogsindustrierna. FOTO: HÅKAN FLANK

Produktionsvolymerna för den svenska skogsindustrin var i stort sett oförändrade under 2018.

Högre exportvärde

Konsumtionen av sågade trävaror ökade globalt under 2018, om än med något lägre tillväxttakt än tidigare år.

– Även om vi fortfarande väntar på decembersiffrorna kan vi konstatera att 2018 var ett rekordår för sågverken med minst två miljarder högre exportvärde än förra året, säger Magnus Niklasson, analytiker på Skogsindustrierna.

Ökad efterfrågan

Framöver bedömer Skogsindustrierna att produktionen i massa- och pappersindustrin kommer att öka till följd av de senaste årens kapacitetsutbyggnad i kombination med växande efterfrågan på förnybara material. Även för sågverken ser framtiden ljus ut, menar Skogsindustrierna.

– Den starka medvetenheten om klimat- och hållbarhetsfrågor har lett till ett strukturellt skifte med en ökad efterfrågan på förnybara och återvinningsbara produkter med låga koldioxidavtryck, säger Kerstin Hallsten.

SCA:s anläggning i Östrand.
SCA:s anläggning i Östrand. FOTO: MICHAEL ENGMAN

Tydlig avmattning

Men allt är inte uppåt. Skogsindustrierna ser också att det skett en tydlig avmattning av konjunkturen globalt och i Sverige på senare tid. En nedgång som är större än vad många väntat, menar Skogsindustrierna som pekar ut pågående handelskonflikter, oron kring Brexit och politisk instabilitet i tillväxtländer som några av de omvärldsfaktorer som kan påverka konjunkturen än mer negativt.

Råvaruförsörjningen oroar

Skogsindustrierna menar också att osäkerheten kring den framtida råvaruförsörjningen kan bli ett hot mot en gynnsam utveckling.

– Det är framförallt bristen på politiska beslut som ligger bakom oron. Förutsättningarna att bedriva ett hållbart skogsbruk måste vara förutsägbara. Ljusglimtar finns dock i januariavtalet där partierna pekar ut att man vill verka för en utveckling av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi, säger Kerstin Hallsten.