”Bra att riksdagen tar itu med regering och myndigheter”

Det är bra att riksdagen tar itu med den försumliga regeringen och godtycket i myndigheterna, anser debattören Sverker Liden.

Debattören tycker att beslutet om att dra ner på pengarna till inventeringar av nyckelbiotoper är bra.
Debattören tycker att beslutet om att dra ner på pengarna till inventeringar av nyckelbiotoper är bra. FOTO: MOSTPHOTOS

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Neddragningen av medel till inventering av nyckelbiotoper är välmotiverad av flera skäl.

1. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har begärt att regeringen utreder tillämpningen av EUs artskyddsbestämmelser. Regeringen vägrar göra det trots påstötningar från andra riksdagspartier. Enligt förvaltningslagen åligger det regeringen att se till att myndighetsutövningen grundas på klara och entydiga förordningar. Det vägrar regeringen och försvårar avsevärt för medborgarna att hävda sina grundläggande fri- och rättigheter. Men regeringen har ingen rätt att äventyra medborgarnas rättssäkerhet i sitt politiska spel. Regeringen kan inte hitta på egna regler.

Det är riksdagens skyldighet att stoppa verksamheten tills erforderliga klarlägganden gjorts. Om inte disciplinära åtgärder vidtas bör förvaltningslagen och statsmakternas hantering anmälas till EU-kommissionen. Medborgarna måste kunna lita på att statsförvaltningen sköts enligt klara och entydiga lagar och förordningar om myndighetsutövningen ska vara oberoende. Det är förutsättningen för den svenska förvaltningsmodellen.

2. Iden om nyckelbiotopernas bevarande är feltänkt i grunden eftersom skogen är ett dynamiskt system. En mycket effektivare metod för att utveckla och bevara mångfald är att ge skogsägaren rätt och möjlighet att använda alla trädslag i sitt skogsbruk. Med den gamla skogsvårdslagen eliminerade Skogsstyrelsen skogens mångfald. Med älgförvaltningen stoppar Naturvårdsverket och länsstyrelserna skogsägarnas försök att återställa den. Inför allmän älgjakt och bevaka viltstammarna ur ett bevarandeperspektiv.

3. Det är rätt av riksdagen att stoppa miljardrullningen och tvinga myndigheterna att ge skogsägarna förutsättningar istället för förbud. Ändra skogsvårdslagen så att staten blir skyldig att betala skadestånd när dess beslut leder till förstörelse av privat egendom och sluta straffa medborgarna för statens felaktiga beslut. Regeringens hantering strider mot EUs grundlag.

4. Inför tjänsteansvar för statstjänstemän och miljöansvar för myndigheterna. Byt ut politiserade verksledningar och styrelser. Varför ska tjänstemän och myndigheter ta mindre ansvar för sina beslut än vad privata skogsägare gör? Ska vi medborgare betala skatter och avgifter ska regeringen och myndigheterna sköta sina uppgifter på ett korrekt sätt. Det är bra att riksdagen tar itu med den försumliga regeringen och godtycket i myndigheterna. Det bör riksdagen ha goda förutsättningar för också under den kommande mandatperioden.

Sverker Liden,

Jägmästare och skogsägare