Bryssel ska inte diktera villkoren i skånsk skog

undefined

LRF Skåne ser stora risker att klimat- och miljömålen inte kan nås genom de EU-förslag som begränsar skogsbruket.
LRF Skåne ser stora risker att klimat- och miljömålen inte kan nås genom de EU-förslag som begränsar skogsbruket.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Sveriges möjlighet att bli fossilfritt hotas. Basnäringen skog, som är Sveriges största nettoexportkälla, har en nyckelroll i utfasningen av kol och olja.

Det gröna näringslivet har en särställning i klimat- och miljöomställningen eftersom ingen annan bransch har förmågan att fånga och binda kol i förnybara produkter. Huvuddelen av världens energianvändning är av fossilt ursprung och mer än hälften av textilierna är tillverkade av olja. Innovationer och utvecklingsarbete effektiviserar användningen av bioråvaror i snabb takt.

Ett svenskt massabruk är i dag ett bioraffinaderi som förutom pappers- och textilmassa kan leverera biströmmar i form av fjärrvärme, biobränsle, grön el, metanol, tallolja till drivmedel, pellets och gröna kemikalier. Korslimmat trä möjliggör byggande av höga hus i trä med stora klimat- och miljövinster.

Utifrån Sveriges Nationella skogsprogram är en skånsk skogsstrategi framtagen i bred dialog och omfattar fyra huvudområden som samspelar: Innovation, Miljö, Produktion och Rekreation. Ledorden i strategin är synliggörande, kunskapslyftande, brobyggande och möjliggörande. Skånska ledord som borde genomsyra Europas skogspolitik, inte tvärtom.

I Bryssel vill man inte räkna med den klimat- och miljönytta som sker genom att ersätta ändliga material med förnybara som skapas genom fotosyntesen. Därför ser LRF Skåne stora risker att klimat- och miljömålen inte kan nås genom de EU-förslag som begränsar skogsbruket och som innebär ett stort hot mot det nationella självbestämmandet över den svenska skogen.  Den ökande Bryssel-centralismen är skrämmande när EU ger sig själv rätten att besluta hur mycket skog vi ska få  bruka, på vilket sätt den ska brukas  och vad den får användas till.

Det vilar ett tungt ansvar på Sveriges representanter att stå upp för vår modell där produktion och miljö vävs samman. Kasta inte bort all den forskning, erfarenhet och kunskap som finns hos akademi och skogsbrukare för idéer om att staden kan klara sig utan skogsbruk.

Det Nationella skogsprogrammet har visionen "Skogen det gröna guldet ska bidra med jobb och tillväxt i hela landet samt till utveckling av en växande bioekonomi". Det finns fantastiska möjligheter att både bruka skog, värna arter, ersätta fossilt och gynna friluftsliv, men det kan inte göras likadant överallt.

Förutsättningarna skiljer sig oerhört mycket åt i Europa och varje land och region måste kunna förfoga över sina naturtillgångar. I Sverige har vi i över hundra år haft lag på återbeskogning efter avverkning och vårt virkesförråd har ökat betydligt samtidigt som skogen ger oss ekosystemtjänster som råvaror, biologisk mångfald och syre.

78 procent av skogen i Skåne ägs av enskilda skogsägare som bidrar till den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten i samhället genom att ansvarsfullt bruka skogen med frihet under ansvar, vilket skapar detta fantastiska omväxlande landskap.

Vårt samhälle står inför stora utmaningar. Utmaningar som kräver skräddarsydda lösningar, anpassade till förutsättningarna på varje plats och i varje land. Därför är det avgörande att det är lokala, verklighetsförankrade och långsiktiga skogsägare som bestämmer hur deras skånska skog bäst brukas, istället för att lämna över all makt till anonyma, kortsiktiga byråkrater i Bryssel.

Hans Ramel, ordförande LRF Skåne

Ann Marke, skogsansvarig styrelseledamot LRF Skåne

LÄS MER: ”Inget att vinna på att skogsfrågor hamnar i Bryssel”

LÄS MER: Tid att ladda om inför en tuff höst