Certifiering ger mer frivilliga avsättningar

Arealen frivilliga avsättningar påverkas av hur många skogsägare som väljer att certifiera sin skog enligt något av de två certifieringssystemen FSC eller PEFC, där man förbinder man sig att frivilligt undanta skog från produktion till naturvårdsändamål.

Största certifierade produktiva skogsmarksareal återfinns i Västerbottens län.
Största certifierade produktiva skogsmarksareal återfinns i Västerbottens län.

Största certifierade produktiva skogsmarksareal återfinns i Västerbottens län följt av Norrbottens, Jämtlands och Dalarnas län. Den största andelen av produktiv skogsmark som är certifierad finns i Östergötlands län följt av Kalmar, Dalarnas och Blekinge län. Minst areal och minst andel certifierad areal finns i Gotlands län.

Enligt statistiken syns en tydlig skillnad i hur mycket frivilliga avsättningar som görs hos certifierade jämfört med de som inte är certifierade. Statistiken visar att certifierade skogsägare avsätter 6,8 procent av den produktiva skogsmarken, medan de som står utanför certifieringen avsätter 2,3 procent.

Halva produktiva arealen certifierad

Hos enskilda skogsägare är 32 procent av den produktiva skogsmarksarealen certifierad, för övriga ägare är motsvarande andel 94 procent. Sammanslaget innebär det att 63 procent av den produktiva skogsmarksarealen är certifierad.

När det gäller de två olika certifieringarna är 77 procent, eller 11 405 100 hektar, av den produktiva skogsmarken certifierad enligt både PEFC och FSC. 2 213 500 hektar är enbart certifierad enligt PEFC och 1 046 200 hektar enbart enligt FSC. De certifierade skogsägarna bidrar med 83 procent av arealen frivilliga avsättningar.

LÄS MER: Arealen certifierad skog ökar

LÄS MER: Så mycket skog skyddas i Sverige