”Coronakrisen visar vikten av fortsatt bredbandsutbyggnad”

Att Sverige tappar tempo i utbyggnaden av bredband är allvarligt. Digitaliseringen av hela landet är viktig när det gäller många sektorer i samhället, inte minst för jord- och skogsbruket, skriver Centerpartiet i en debattartikel.

Att Sverige tappar tempo i utbyggnaden av bredband är allvarligt, skriver Centerpartiet i en debattartikel.
Att Sverige tappar tempo i utbyggnaden av bredband är allvarligt, skriver Centerpartiet i en debattartikel. FOTO: ISTOCK

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Coronakrisen har gjort att många har sin arbetsplats vid köksbordet nu istället för kontoret. Digitala möten har ersatt fysiska möten. För många av oss har detta fungerat utmärkt, för andra har tillgången till bredband visat vår sårbarhet. Nu måste vi därför ta krafttag för att fortsätta bygga ut bredband.

Sverige är ett av Europas mest digitaliserade länder. Trots att vi är ett land med stora avstånd och en stor del lands- och glesbygd är idag bara drygt 85 procent av alla företag och hushåll uppkopplade.

Tyvärr räcker inte detta för att nå regeringens bredbandsstrategi. Målet är att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan 2020 och att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast 2023.

Att Sverige tappar tempo i utbyggnaden av bredband är allvarligt. Digitaliseringen av hela landet är viktig när det gäller många sektorer i samhället, inte minst för jord- och skogsbruket. De gröna näringarnas konkurrenskraft bygger på att teknikutvecklingen fortsätter och då är snabb och stabil uppkoppling nödvändig.

När vi dessutom nu nås av att Jordbruksverket drar in 200 miljoner kronor år 2020 i bredbandsstöd av budgetskäl måste vi arbeta ännu hårdare på andra fronter.

En punkt i Januariavtalet handlar om att bygga ut den digitala infrastrukturen. För att nå våra bredbandsmål har vi identifierat fyra åtgärder som vi driver mot regeringen i förhandlingarna.

• Öka den nationella finansieringen

Den senaste statsbudgeten innebar ökade bredbandssatsningar på 650 miljoner kronor, efter att Centerpartiet drivit på. Vi inser dock att detta inte räcker. Kommande år måste resurserna till bredbandsutbyggnaden öka ytterligare. Där marknaden inte kan räkna hem sina investeringar krävs att staten går in och bidrar. Vi vill att staten ska öka satsningen ordentligt.

• Ställ krav på myndigheterna

Regeringen skulle genom instruktioner, dialog och regleringsbrev till de myndigheter som är viktiga för bredbandsutbyggnaden kunna främja utbyggnadstakten. Det rör sig bland annat om Jordbruksverket, Lantmäteriet, Svenska Kraftnät och Trafikverket. Till exempel bör handläggningstider ses över och kortas.

• Ställ krav på Sveriges EU-arbete

I den innevarande programperioden för Landsbygdsprogrammet har Sverige årligen fått cirka 875 miljoner kronor från EU för att bygga ut bredband. Den nya programperioden förhandlas just nu på EU-nivå. Här kan Sverige inte vara tillbakalutat när vi nu måste hantera tuffare ekonomiska tider med anledning av Brexit. Sveriges regering måste säkerställa att det inte är landsbygden som får betala för Brexit.

• Ställ krav på Telia

Den senaste tiden har en nedmontering av det gamla statliga telefonikopparnätet accelererat, något som påverkar tillgången på telefoni- och bredbandstjänster. Detta slår hårt mot landsbygden. Centerpartiet anser att den aktör som idag distribuerar telefoni- och bredbandstjänster inte ska tillåtas avbryta den, om det inte finns en fullgod ersättning till en rimlig kostnad på plats.

Sverige ligger långt framme i utbyggnaden av bredband - men riskerar att tappa fart om vi inte också de kommande åren fortsatt kraftfullt investerar i vår digitala infrastruktur. Centerpartiet vill se ett högre tempo och ökade anslag så att vi når våra mål.

Anders Åkesson,

Vice ordförande i Trafikutskottet

Mikael Larsson,

Ledamot i Trafikutskottet

Ulrika Heie,

Ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet

LÄS MER: Nytt regelverk gör bredbandsstödet mer toppstyrt