Finsk modell lösningen på dyra avloppsbyten

Sverige bör undersöka möjligheten att tillämpa det finska systemet för uppgradering av avlopp, som tar hänsyn till både fastighetsägare och miljö, skriver Eskil Erlandsson och Kristina Yngwe (C).

FOTO: ISTOCK

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Just nu riskerar privata hushåll att få lägga upp till 100 000 kronor på att uppdatera sitt avlopp. I värsta fall riskerar de att få sälja huset eller betala vite när kommunens tillsynsman träder in. Därför vill Centerpartiet införa den finska modellen som tar hänsyn till både miljön och fastighetsägaren.

Med regeringen i spetsen tvingar landets kommuner och Havs- och vattenmyndigheten just nu ett stort antal fastighetsägare att investera stora belopp i nya avloppslösningar. Jakten på enskilda avlopp motiveras med att svenska avloppsreningsverk inte uppfyller EU-krav.

Trots att stora delar av Sverige inte har problem med övergödning ställer myndigheterna krav på uppgraderad avloppsrening. Detta gör myndigheterna, trots att man vet att det är den minst kostnadseffektiva av alla åtgärder. För de hushåll som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppssystem tar kommunen ansvaret för att Miljöbalkens regelkrav uppfylls. Men de hushåll som har ett enskilt avlopp måste själva ta det ansvaret. De som inte klarar av detta riskerar förelägganden av kommunen som sköter tillsynen. Men att byta till nya avlopp kräver investeringar på upp till 100 000 kronor, en stor summa för en liten sommarstuga på landet eller för den äldre som bor ensam.

Eftersom det är kommunerna som sköter tillsynen kan det vara stora skillnader i bedömningar och agerande. Det innebär att ett hushåll på ena sidan sjön kan slippa att byta avlopp medan en stuga på andra sidan kommungränsen kan få betala vite. Det är på många sätt ohållbart, både för miljön och för den enskilda fastighetsägaren.

Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ska ta reda på om mer ansvar ska lämpas över på fastighetsägarna. Men istället för att klämma åt landets sommarstugeägare och äldre i hela landet vill Centerpartiet införa en liknande modell som Finland har. Det innebär att fastigheter som ligger längre än 100 meter från vatten och som inte ligger i ett grundvattenområde kan uppgradera sitt avloppsvattensystem i samband med annan renovering. Den finska modellen innebär också att man inför och förtydligar möjligheten till rimlighetsbedömningar. Dessa bedömningar ska ta hänsyn till faktisk miljöpåverkan och kostnaden för åtgärden. Kommuner ska kunna bevilja undantag för fastigheter för fem år i taget, till exempel om mängden avloppsvatten är liten eller kostnaderna blir alltför höga.

Vi vill därför se möjligheten att tillämpa det finska systemet eller snarlikt system som tar hänsyn till både fastighetsägare och miljön. Då blir det också en bättre avvägning mellan miljönytta och kostnad. Det skulle leda till mer rättvisare system för hanteringen.

Eskil Erlandsson, C.

Landsbygdspolitisk talesperson

Kristina Yngwe, C.

Miljöpolitisk talesperson