Ett livskraftigt jordbruk behövs för en starkare svensk beredskap

En fungerande livsmedelsförsörjning är grundläggande för att samhället ska kunna fungera i såväl fredstid som i kris eller krig. Vi kommer därför prioritera en ökad konkurrenskraft för svenskt jordbruk, skriver moderaterna John Widegren och Pål Jonson i en debattartikel.

Vi prioriterar en ökad konkurrenskraft för svenskt jordbruk, skriver moderaterna John Widegren och Pål Jonson i en debattartikel.
Vi prioriterar en ökad konkurrenskraft för svenskt jordbruk, skriver moderaterna John Widegren och Pål Jonson i en debattartikel. FOTO: ISTOCK

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Coronapandemin har tydliggjort allvarliga brister i Sveriges beredskap. De stora lager med till exempel livsmedel, läkemedel och drivmedel Sverige hade under det kalla kriget finns inte längre kvar.

Nu måste regeringen prioritera arbetet med att återuppbygga totalförsvaret för att också trygga livsmedelsberedskapen i det försvarsbeslut som ska tas i höst. En central del i det arbetet är att det svenska jordbrukets konkurrenskraft stärks för att öka den inhemska produktionen.

Än så länge har inte pandemin fått genomgripande konsekvenser för handelsflödena till och från Sverige. I nuläget finns det mat på butikshyllorna och vårsådden är utom fara eftersom tillräckligt med både växtnäring och växtskyddsmedel importerades innan krisen.

Men produktionen av livsmedel kan mycket väl hotas av pandemin om många lantbrukare under våren blir sjuka. Branschföreträdare för jord- och skogsbruket larmar om att de inte kan rekrytera tillräckligt med utländsk säsongsarbetskraft inför odlings- och planteringssäsongen. För att lösa detta krävs åtgärder här och nu som garanterar tillgången till arbetskraft.

Sveriges självförsörjning av livsmedel är bland de lägsta inom hela Europa och fortsätter att sjunka på grund av dålig lönsamhet för svenska lantbrukare. Enligt Jordbruksverket ligger vår självförsörjning i realiteten under 50 procent.

Jordbruket är nämligen helt beroende av import av insatsvaror, som drivmedel, djurfoder, växtnäring, växtskyddsmedel och reservdelar till arbetsmaskiner. Detta måste således också vara del av en ny beredskapsstrategi.

På sikt Sverige måste bygga upp en hållbar livsmedelsberedskap för att kunna förse civilbefolkningen och militär personal med livsmedel även vid höjd beredskap och krig när handelsflöden riskerar att slås ut.

Den förmågan saknas under nuvarande förutsättningar. Livsmedelsstrategins målsättning att öka livsmedelsproduktionen är bra. Men regeringen gör inte tillräckligt för att målet ska bli verklighet.

Moderaterna kommer att prioritera följande fyra åtgärder för att stärka livsmedelsberedskap i Sverige:

För det första, ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk med en högre inhemsk produktion minskar vår sårbarhet ur ett totalförsvarsperspektiv. I linje med livsmedelsstrategin måste därför både animalieproduktionen och växtodlingen ökas.

Det kan enbart göras genom en starkare konkurrenskraft för svenska lantbrukare. Regelförenklingar, sänkta drivmedelskostnader, stärkt ägande- och brukanderätt, upphandlingar som inte missgynnar svenska producenter och enhetliga och höga miljö- och djurskyddskrav inom EU är viktiga åtgärder.

För det andra finns det skäl att lära av Finlands beredskapsplanering avseende livsmedel. Vissa strategiska varor bör finnas i omsättningslager, särskilt sådana varor som inte kan säkras genom leveranser från utländska leverantörer eller som inte kan produceras inom landet. Lagringen bör både innefatta färdiga produkter och insatsvaror som foder och gödningsmedel.

För det tredje bör en ökad produktion av el genom till exempel småskaliga vattenkraftverk och mer användning av biodrivmedel främjas. Genom alternativa former för inhemsk produktion av elförsörjning och drivmedel ökar den svenska robustheten och motståndskraften och sårbarheten minskas för totalförsvaret inklusive livsmedelsförsörjningen.

För det fjärde behövs det målsättningar och en planering för hur animalieproduktionen och växtodlingen ska kunna bedrivas vid höjd beredskap. Vi anser därför att det behövs ett tydligare och samlat samordningsansvar när det gäller försörjningstrygghetsfrågorna, avseende exempelvis livsmedel och drivmedel. Regeringen bör ge ett sådant uppdrag till lämplig myndighet.

En fungerande livsmedelsförsörjning är en helt grundläggande förutsättning för att samhället ska kunna fungera i såväl fredstid som i händelse av kris och krig. Regeringen har agerat saktfärdigt i återuppbyggnaden av det civila försvaret.

De svagheter i Sveriges beredskap som uppenbarats under den rådande krisen måste rättas till omgående. Vi moderater kommer därför prioritera en ökad konkurrenskraft för svenskt jordbruk och större resurser till det svenska totalförsvaret för en stark livsmedelsberedskap.

Pål Jonson (M),

Försvarspolitisk talesperson

John Widegren (M),

Landsbygdspolitisk talesperson

LÄS MER: Lena Johansson: ”Coronakrisen viusar behovet av bra uppkoppling”