SIFFRA: 120 000 kronor Får ersättning för minskat värde på fastigheten

I en unik dom i Mark- och miljööverdomstolen ges två fastighetsägare i Motala kommun rätt till 120 000 kronor i ersättning för att Sydvästlänken, en luftburen 400 kilovoltsledning, minskat marknadsvärdet på deras fastigheter.

– Domen är unik eftersom markägare tidigare inte har fått ersättning i fall som detta när en ledning har varit belägen på ett större avstånd än 200 meter, säger Lisa Kylenfelt, jurist på LRF konsult och fastighetsägarnas ombud.

Större påverkan

[bild]

Dom fastställd

I det här fallet var ledningen belägen 210 meter från bostaden. Lantmäteriets bedömning var att fastighetsägarna inte hade rätt till ersättning. Men mark- och miljödomstolen ändrade Lantmäteriets beslut och tillerkände fastighetsägarna den ersättning de hade begärt, 120 000 kr, för att ledningen minskat marknadsvärdet på deras fastigheter. Mark- och miljööverdomstolen har nu fastställt denna dom i ett slutligt avgörande som inte går att överklaga.

”Ger ett dominerande intryck”

Mark- och milööverdomstolen skriver i sin dom: Vid syn på platsen har Mark- och miljööverdomstolen, i likhet med mark- och miljödomstolen, noterat att ledningen, främst dess närmsta stolpe, ger ett dominerande intryck i synfältet från brukningscentrum. Även om viss avskärmande vegetation i anslutning till bostadsbyggnaden finns på platsen är den inte tillräcklig för att förta ledningens dominerande uttryck. Domstolen konstaterar också att närmiljön i detta fall varit i det närmaste helt ostörd före ledningens tillkomst.

”Större möjlighet”

– Den här domen gör att det blir betydligt större möjligheter för fler fastighetsägare att få ersättning för minskat marknadsvärde på fastigheten när nya kraftledningar byggs. Det har fram tills nu varit en ganska strikt gräns vid 200 meter, säger Margareta Holmquist Kindlund.