Fjällnäraskog-målen tas upp i Mark- och miljööverdomstolen

undefined

Prövningstillstånd har beviljats i målen om utebliven ersättning för nekad avverkning i fjällnära skog.
Prövningstillstånd har beviljats i målen om utebliven ersättning för nekad avverkning i fjällnära skog. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

De så kallade fjällnäradomarna handlar om att markägare som nekats avverka i fjällnära skog också har nekats ersättning. Efter att skogsägarna vann i Mark- och miljödomstolen valde Skogsstyrelsen, genom Kammarkollegiet att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen. Skogsstyrelsens bedömning är det ett fortsatt oklart rättsläge i flera avgörande frågor. Därför behövs en vägledande dom från Mark- och miljööverdomstolen.

Ett eller flera skäl

I dag, onsdag, har Mark- och miljööverdomstolen beviljat prövningstillstånd i de fem målen.

– Vi bedömer att det finns ett eller flera skäl till att bevilja prövningstillstånd, säger Ralf Järtelius, hovrättsråd på Mark- och miljööverdomstolen.

Domstolen motiverar inte varför ett prövningstillstånd har beviljats eftersom det skulle kunna skapa förväntningar på domstolens kommande beslut. Prövningstillstånd kan beviljas av ett antal olika anledningar. Att det finns skäl att ändra domen, att det inte går att bedöma om domen är korrekt, att det finns behov av prejudikat eller för att det finns synnerliga skäl. – Jag välkomnar en prövning i Mark- och miljööverdomstolen. Det verkar som att det behövs ett prejudikat, konstaterar Magnus Norberg.

Yttra sig

Parterna kommer nu att få möjlighet att yttra sig innan Mark- och miljööverdomstolen beslutar om målen ska avgöras i en ny domstolsförhandling eller på handlingarna i målen. Tvisten mellan staten och skogsägarna är intressant för över 3000 skogsägare i den fjällnära skogen eftersom domen kan utgöra en del av en ny praxis.

Magnus Norberg, LRF Konsult, företräder markägarna i målet om fjällnära skog.
Magnus Norberg, LRF Konsult, företräder markägarna i målet om fjällnära skog. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

FAKTA: Fjällnäraskog-målen

Bakgrund:

• 2015 började Skogsstyrelsen att neka skogsägare att avverka fjällnära skog. Det var en helomvändning från att tidigare i princip bifallit samtliga avverkningsförfrågningar.

• Markägare som nekades tillstånd hade fortfarande möjlighet att få ersättning.

• I november 2016 stoppade Skogsstyrelsen alla utbetalningar till skogsägare som nekats tillstånd att avverka i fjällnära skog. Skogsstyrelsen tyckte att det fanns osäkerhet kring hur ersättningen skulle beräknas och vilket juridiskt stöd det fanns för att betala ut ersättning.

• Samtidigt startade Skogsstyrelsen en utredning kring hur ersättningsfrågan ska hanteras. Även frågan om skogsbruk i fjällnära är att se som pågående markanvändning, vilket är en av förutsättningarna för ersättning, utreddes.

• Skogsstyrelsen uppmanade också markägare att stämma staten för att inte mista möjligheten till eventuell ersättning beroende på hur frågan skulle avgöras.

• I januari 2019 beslutar Mark och miljödomstolen att staten ska betala sammanlagt drygt 18 miljoner kr i ersättning till flera markägare.

• I februari överklagar Skogsstyrelse, genom Kammarkollegiet, domen till Mark- och miljööverdomstolen.