Förändra regelverket, Svenska FSC, så att inte små skogsägare kommer i kläm

Certifiering är alltid en frivillig åtgärd som det står varje skogsägare fritt att ansluta sig till. Svenska FSC borde dock förändra regelverket så att inte små privata skogsägare kommer i kläm på det sätt som kan ske nu, skriver LRF Skogsägarnas ordförande.

Certifiering är alltid en frivillig åtgärd som det står varje skogsägare fritt att ansluta sig till, skriver Paul Christensson i en debattreplik.
Certifiering är alltid en frivillig åtgärd som det står varje skogsägare fritt att ansluta sig till, skriver Paul Christensson i en debattreplik. FOTO: FLPA/REX

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Svar på Sverker Lidens debattartikel i Land Skogsbruk nr 10.

Jag vill först slå fast att certifiering alltid är en frivillig åtgärd som det står var och en fritt som skogsägare att ansluta sig till. De skogsägare som ansluter sig till certifiering erhåller en premie som kompensation för insatsen.

Dock är jag både medveten om och bekymrad över den konsekvens FSC-regelverket kring Controlled Wood ger även för den ickecertifierade skogsägaren, då i princip alla stora massaköpare i Sverige är FSC-certifierade. Här borde Svenska FSC förändra regelverket så att inte små privata skogsägare kommer i kläm på det sätt som kan ske nu.

Med detta sagt får vi heller inte glömma att det finns en marknad ute i världen som efterfrågar tydliga system som garanterar att vi sköter skogarna på ett långsiktigt hållbart sätt. Detta är i grunden bra för svenskt skogsbruk som håller världsklass i hållbarhet.

När det gäller det nya FSC kravet på ytterligare 5 procent är det sannolikt inte ett stort problem för en skogsägarförening som Södra. På aggregerad nivå har vi ganska mycket mark i målklass K eller PF som kommer att gå in under detta. Vi förutsätter att vi får räkna in detta på gemensam nivå enligt den diskussion som förevarit, om så inte blir fallet har ju varje skogsägare alltid rätt att lämna FSC om de så önskar.

När det gäller småskaliga metoder för gallring har inte Södra något principiellt emot det! På några av våra verksamhetsområden erbjuder vi dessa tjänster redan idag, men vi ska vara medvetna om att efterfrågan inte varit särskilt stor. Dessutom har heller inte utbudet av maskingrupper funnits på det sätt som vi önskat.

Södras föreningsstyrelse har under 2019 beslutat att satsa 50 miljoner på utveckling av småskalig och skonsammare teknik. Utöver detta har vi ett omfattande samarbete med Skogforsk och dessutom satsar Södra Skog på utveckling av skonsamma gallringsmetoder.

Ett exempel som jag gärna vill lyfta fram är den utveckling vi haft med markskoningsgarantin, inte minst i gallringar, där Södra verkligen gått i bräschen en positiv utveckling i branschen.

Paul Christensson,

Ordförande LRF Skogsägarna

LÄS MER: ”Är Södra berett att betala ersättning?”