Första halvåret i EU 2018

Under våren som kommer är flera datum värda att ringa in i EU-kalendern. EU-budgeten ska sättas och kanske kommer även ett förslag till en ny Cap-reform, bland annat.

JANUARI:

1 januari Bulgarien tar över EUs ordförandeklubba.

8 januari Nedskärningar av Caps andel av EU-budgeten för 2021-2028 aviseras av budgetkommissionär Günther Oettingar. För att bekosta Brexit vill han också höja medlemsländernas EU-avgift från 1 procent av bruttonationalprodukten, BNI, till 1,1 eller 1,2 procent.

I7 januari röstar EU-parlamentet för att tallolja ska få finnas kvar som förnybart biobränsle i EU, vilket är en lättnad för Sverige. Sämre för svensk etanolproduktion är beslutet att frysa grödbaserade drivmedel på 2017 års nivå. Avancerade biodrivmedel från bland annat skogsavfall höjs till 3,6 procent 2030, enligt parlamentet.

Läs mer: Seger för skogen i EU-parlamentet

29 januari För första gången diskuterar EUs jordbruksministrar den reform av jordbrukspolitiken, Cap, som kommissionär Phil Hogan i stora drag presenterade i ett meddelande i november. Sverige är vid mötet försiktigt positivt till nyheten att varje land själv ska utforma jordbruksstödens detaljer.

Översynen av EUs växtskyddsförordning går in i en ny fas. I mitten av januari skickar bland andra Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen sina remissvar till Bryssel.

FEBRUARI:

Under februari slutförhandlar EU och de fyra Sydamerikanska länderna i handelsblocket Mercosur ett nytt långtgående frihandelsavtal. Detta innebär skärpt konkurrens genom sänkta tullar på bland annat kött, socker och etanol.

19 februari Jordbruksministrarna möts i Bryssel för att fortsätta diskussionen om själva principerna i Phil Hogans översiktliga Cap-plan från november. EU-kommissionen lägger också fram ett förslag om att göra EU mer självförsörjande på proteingrödor. Ett underlag från varje EU-land ska sedan samlas in. Mot året slut ska en proteinplan vara klar.

Läs mer: EU vill minska beroendet av importerad soja

23 februari EUs regeringschefer möts i Bryssel för att diskutera vilka områden som EU ska prioritera under budgetperioden 2021 - 2028.

27 februari En första Trepartsförhandling om förnybarhetsdirektivet sker. EU-parlamentet, rådet och kommissionen ska enas om reglerna för bl a grödbaserade och avancerade biodrivmedel.

I slutet av februari presenterar EU-parlamentarikern Herbert Dorfmann en rapport om det nya Cap inför de övriga i jordbruksutskott. Rapportern baseras på Phil Hogans meddelande från november.

MARS:

4 mars Valet till det italienska parlamentet blir ett ”ödesval” som indikerar åt vilket håll de politiska vindarna blåser inom EU. Högerledaren Silvio Berlusconi spås som segrare och kan ta makten med hjälp av fem-stjärnerörelsen (M5S) och högerpopulistiska Lega Nord.

19 mars Jordbruksråd i Bryssel. Målsättningen är att ministrarna ska komma till en gemensam ståndpunkt vad gäller Caps huvudsakliga inriktning, så som den presenterades av Phil Hogan i november. Detta sker i väntan på själva lagförslaget om Cap som läggs i maj eller juni. Vid mötet diskuteras också frågan hur bondens roll i livsmedelskedjan ska stärkas, liksom internationella handelsavtal.

Läs mer: Full fart mot mer självbestämmande över Cap

22-23 mars EUs regeringschefer ska vid ett toppmöte anta EUs förhandlingsbud om ett framtida samarbetsavtal med Storbritannien efter Brexit.

27 mars Trepartsförhandlingarna om förnybarhetsdirektivet RED fortsätter.

Under mars fortsätter trepartsförhandlingen mellan parlamentet, rådet och kommissionen om gödselförordningen. Gäller bland annat kadmium och andra gränsvärden i gödsel. EU närmar sig här Sveriges redan lägre nivå för kadmium.

APRIL:

11 april. EU-kommissionen lägger sitt förslag om en bättre fungerande livsmedelskedja (Food Chain). Syftet är att öka transparensen i prissättningen och värna bondens pris. ”Otillbörliga affärsmetoder” ska bekämpas. Eventuellt föreslås även en EU-ombudsman som ska övervaka att bonden får ett rimligt pris.

16–17 april. Jordbruksråd i Luxemburg. EUs planer för att minska slöseriet med livsmedel, diskuteras. Caps inriktning finns med som en punkt.

26 april det tredje mötet i trepartsförhandlingen om förnybarhetsdirektivet RED.

MAJ:

I början av maj röstar EU-parlamentet om Dorfmanns rapport om det kommande Cap, som i sin tur bygger på Hogans meddelande från november.

Läs mer: Hogan vill slopa kritiserade Cap-stödens miljövillkor

Någon gång i maj väntas EU-kommissionen föreslå en översyn av proceduren för hur den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens (EFSA) godkänner växtskyddsmedel.

14 maj Jordbruksråd i Bryssel. EU-kommissionen förslag om en transparent livsmedelskedja och ett rimligt pris till bonden diskuteras av ministrarna. Det framtida Cap finns med på dagordningen.

29 maj EU-kommissionen lägger i Strasbourg fram sitt förslag om EUs långtidsbudget för 2021 – 2028.

Här framgår bland annat hur stor andel av budgeten som kommissionen vill vika åt jordbruket och hur Brexit-hålet på cirka 13 miljarder euro årligen ska finansieras. Tidigare har budgetkommissionär Günther Oettinger aviserat att hälften ska finansieras via neddragningar, hälften med avgiftshöjningar.

Läs mer: Danielsson: Vi ska vara så tuffa som vi någonsin kan

29 maj Ett möjligt datum för kommissionens presentation av lagförslaget om Cap för åren 2021-2028. Kan också senareläggas till juni. Här har Phil Hogan aviserat kraftiga minskningar av stöden till stora och medelstora mottagare.

29 maj Fjärde trepartsförhandlingen om förnybarhetsdirektivet:

I slutet av maj röstar EU-parlamentet i plenum om principernas för Cap-reformen i Dormanns Cap-rapport.

JUNI:

11 juni Bulgariens mål är att EU ska fatta beslut om förnybarhetsdirektivet RED, vid energiministrarnas rådsmöte

18–19 Jordbruksministrarna får här kanske en första chans att vid rådsmötet diskutera kommissionens lagförslag om Cap för åren 2021-2028.

Runt 20 juni Enligt rykten kan dock kommissionens Cap-förslag dröja till dagarna kring 20 juni. Ett skäl för kommissionen att vänta är att parlamentet då först hinner ta ställning till Dorfmanns rapport och Cap-reformens viktigaste principer.

Senast i juni väntas en rapport om översynen av EUs växtskyddsförordning samt förordningen om resthalter i produkter. Till detta knyts frågan om hormonstörande ämnen och användningen av neonikotinoider. En utökning av betningsförbudet diskuteras under halvåret.