Gärna elvägar - men först elektrifiering av regionala banor

Det förs en intressant och viktig diskussion om elektrifiering av transportsystemen, skriver regionråden i Västerbotten och Kalmar län. Det är positivt, men det krävs också en satsning på regionala järnvägar som saknar elektrifiering.

Utvecklingen av de regionala banorna är grundläggande för att kunna skapa större arbetsmarknadsregioner, skriver regionråden i Västerbotten och Kalmar län.
Utvecklingen av de regionala banorna är grundläggande för att kunna skapa större arbetsmarknadsregioner, skriver regionråden i Västerbotten och Kalmar län.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I studien ”Regionala banor – en del av framtidens fossilfria personresande” visas möjligheter till utveckling av de regionala banorna i den fortsatta processen för att uppnå den nationella klimatutmaningen, att få alla transporter fria från fossil drift. Berörda regioner ställer sig positiva till förslaget på lösningar för regionernas transporter som redovisas i studien. De regionala banorna bidrar till att skapa förutsättningar för en väl fungerande kollektivtrafik mellan tillväxtmotorer runt om i Sverige.

Kombination med ny hybridteknik och smarta lösningar, leder till fullgoda fossilfria transporter både för person- och för godstransporterna. Satsningen förbättrar dessutom pendlingsmöjligheterna så att matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb underlättas.

Det förs en intressant och viktig diskussion om elektrifiering av transportsystemet, främst inriktad på elvägar och elflyg. I föregående års budgetproposition aviserades att en elektrifieringskommission skulle tillsättas för att påskynda arbetet med elektrifiering av transportsektorn som helhet. Det är positivt, men det krävs också en satsning på de regionala järnvägar som saknar elektrifiering trots omfattande gods- och eller persontrafik. Lämpliga exempel finns i Västerbottens län och Kalmar län.

Tvärbanan mellan Hällnäs och Storuman är en sådan. Idag trafikeras delen Umeå-Lycksele med dieseldrivna persontåg, vilket hämmar både effektivitet, funktion och ekonomi för trafikhuvudmannen. Längs hela bandelen fraktas också stora mängder skogsråvara, även dessa med dieseldrivna tåg, till olika produktionsanläggningar i norra Sverige.

En elektrifiering av Tvärbanan mellan Hällnäs och Storuman skulle gynna hela Sverige, samtidigt som kust och inland knyts ihop på ett betydligt bättre sätt än idag. Region Västerbotten har på olika sätt försökt bidra till att det ska vara möjligt att genomföra en elektrifiering så skyndsamt som möjligt, till exempel har omfattande förberedelser gjorts avseende järnvägsplan. Då det finns mycket goda skäl att inleda en elektrifiering tidigt i kommande nationell plan innebär dessa förberedande insatser att detta också är praktiskt genomförbart.

Ny teknik i kombination med smarta lösningar gör det möjligt att kombinera elektrifiering för godstransporter med delelektrifiering för persontrafiken. Det omfattande behovet av godstransporter för skogsindustrin i södra delen av Stångådalsbanan i kombination med besöksnäringen i den norra delen och vid kusten för båda banorna, gör att behovet av klimatanpassade transporter är mycket stort.

Utvecklingen av de regionala banorna är grundläggande för att kunna skapa större arbetsmarknadsregioner, vilket också kommer att bidra till näringslivets utveckling. Framtida

höghastighetsbanas planerade dragning innebär för stora delar av Region Kalmar län att koppling till Stockholm kommer att ske via Linköping och dessa banor.

De ovan beskrivna regionala banorna Tvärbanan, Stångådalsbanan och Tjustbanan fyller väl de kriterier för att ingå i aktiviteter enligt klimatkommissionens uppdrag (2020/02592).

Våra två regioner står väl förberedda för att starta omställningen av våra regionala banor, något som kommer att gynna miljö och tillgänglighet för invånare i hela Sverige. Nu hoppas vi att vårt ansvarsfulla arbete ska möta samma engagemang från staten. Vi vill ta ansvar för den gröna omställningen.

Rickard Carstedt (S), regionråd vid Region Västerbotten

Karin Helmersson (C), regionråd vid Region Kalmar län

LÄS MER: "Sluta flumma om vårt framtida energibehov"

LÄS MER: Markägare har unika möjligheter inom energi