Glyfosatförbud negativt för klimatet

Ett förbund mot glyfosat är negativt för klimatet, enligt en ny rapport från Jordbruksverket. Kanske är det ett argument som biter i debatten.

Ett glyfosatförbud kan innebära positiva effekter på hälsan och biologisk mångfald, men ett förbud innebär också ett större läckage av kväve till havet, och större problem med övergödning.
Ett glyfosatförbud kan innebära positiva effekter på hälsan och biologisk mångfald, men ett förbud innebär också ett större läckage av kväve till havet, och större problem med övergödning. FOTO: PER EMGARDSSON

Ett glyfosatförbud kommer att drabba lantbruksnäringen ekonomiskt. Intäkterna beräknas på gårdsnivå minska med mellan 500 och 1 600 kronor per hektar. För hela jordbrukssektorn blir förlusten cirka 700 miljoner kronor.

Enligt Jordbruksverket är förlusterna betydande för lantbrukare med små marginaler. Men sett till hela jordbrukssektorns produktionsvärde på 55 miljarder kronor är betydelsen av ett glyfosatförbud marginellt.

”Förlusterna räcker inte som argument”

För de som vill ha kvar glyfosat inom lantbruket, så gäller det att hitta ett nytt argument som kan bita på politiken.

– Det duger inte som argument att säga förlusterna är si och så, men vi kan möjligen använda argument kring fördelaktiga miljöeffekter, säger Håkan Henriksson, näringslivschef på Jordbruksverket, och ordförande i växtskyddsrådet.

Ett glyfosatförbud kan innebära positiva effekter på hälsan och biologisk mångfald, men ett förbud innebär också ett större läckage av kväve till havet, och större problem med övergödning. Läckaget ökar enligt rapporten med sex procent.

Har flera negativa klimateffekter

Ett förbud mot glyfosat har också negativa effekter för klimatet på flera olika sätt.

Utsläppen av koldioxid ökar i och med att traktorn måste köra mer. Det finns i dagsläget ingen produkt som direkt kan ersätta glyfosat och det innebär att ett förbud skulle kräva betydande ändringar av ogrässtrategierna.

– Den mest tydliga ändringen skulle vara en ökning av mekanisk bearbetning för att hantera främst fleråriga ogräs som kvickrot, men även ettåriga ogräs och spillplantor av kulturgrödorna, säger Rickard Andersson, som varit med och skrivit rapporten.

Håkan Henriksson, näringslivschef på Jordbruksverket.
Håkan Henriksson, näringslivschef på Jordbruksverket. FOTO: JORDBRUKSVERKET

27 000 ton ökade koldioxidutsläpp

På Jordbruksverkets exempelgårdar ökade dieselåtgången med mellan 10 och 28 procent. De ökade utsläppen av koldioxid beräknas till drygt 27 000 ton.

Fånggrödor blir svårare och mer osäkra att odla utan glyfosat. En minskad odling av fånggrödor leder till ökade utsläpp av klimatskadlig lustgas. Och mindre kolinlagring i marken, en kolsänka som uppgå till 1 200 kilo per hektar.

Skördarna vid ett förbud beräknas minska, vilket gör att mer mark måste odlas, gödslas och köras över med traktorn.

Ökar behovet av mineralkväve

Rapportförfattaren Stina Olofsson pekar på att det kan finnas klimateffekter som är ännu större än de från ökad jordbearbetning och andra fältaktiviteter.

– Det finns andra orsaker som kan ha ännu större inverkan såsom lustgasförluster vid mineralgödselproduktion. Om ett förbud skulle leda till minskade skördar och behov av större areal för bibehållen produktion, då kommer den faktorn att bli ännu tydligare och viktigare genom ökat behov av mineralkväve, säger hon.

Rapporten från Jordbruksverket ska nu bli en del av beslutsunderlaget till politikerna. Glyfosat är omstritt inom EU och många miljöorganisationer anser att det bör förbjudas. EU-kommissionen har beslutat om ett förnyat godkännande av glyfosat fram till 15 december 2022.

– Vi måste vara smarta och se vad vi kan lyfta. Vi måste använda argument kring fördelaktiga miljöeffekter, säger Håkan Henriksson.

– Hållbar produktion har många sidor, användning av växtskyddsmedel är en bland många. Rätt avvägning är viktig.

FAKTA: Användnig av glyfosat i Sverige

Gröda            Besprutad areal, hektar       Andel av glyfosatanvändningen, procent

Träda             14 300 20

Stubb            165 800 16

Vallbrott        45 200 13

Fånggröda     4 500 6

Före vårsådd 23 000 4

Källa: Rapporten Vilka effekter kan ett glyfosatförbud medföra?