Granbarkborren frodas i de statliga naturreservaten

Man blir smått förtvivlad när man ser hur staten sköter sina naturreservat. Det är inte staten, utan generationer av bönder och skogsägare som har skapat dessa värdefulla naturområden, skriver två moderater.

Barkborrarna frodas i statens naturreservat och sprids till andra skogsägare, anser debattörerna.
Barkborrarna frodas i statens naturreservat och sprids till andra skogsägare, anser debattörerna. FOTO: OLEG KOZYREV

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Sveriges skogsägare vet vad en granbarkborre är, vilken enorm skada den gör och hur snabbt den sprider sig. Våra skogsägare vet också vilket ansvar de har för att minimera spridningen av granbarkborre såväl i sin egen skog som i närliggande skogar.

Följande går att läsa på Skogsstyrelsens hemsida:

"Årets granbarkborresvärmning går mot sitt slut och de granar som angreps i början av sommaren börjar nu skifta färg till gult/brunt.

Senare angrepp finns oftast nära de tidigare angreppen. Titta efter avfläkt bark högt upp på stammen och gröna barr på marken.

Det är fortfarande effektivt att upparbeta och transportera bort angripna granar om det mesta av barken följer med ut. "

Vi kan garantera att en ansvarstagande skogsägare följer dessa råd för att minimera skadorna på sin skog och närliggande skogsområden.

Däremot blir man smått förtvivlad när man ser hur staten sköter sina egna naturreservat. Det är inte staten, utan generationer av bönder och skogsägare som under århundraden har skapat dessa värdefulla naturområden som sedan blivit naturreservat. Men hur sköter staten om detta?

Område efter område som staten lagt under sig och samtidigt tagit över skötselansvaret förfaller och missköts. Skötsel av skogs- och naturområden som uteblir eller utförs på ett undermåligt sätt bidrar till att ändra biotopen i området, till något annat än vad som var skyddsvärt när naturreservatet bildades.

Stora områden som är naturreservat lämnas idag vind för våg och blir rena barnkammaren för granbarkborren som sprider sig från reservaten till friska produktiva skogar. Det är åtskilliga privata skogsägare som nu fått se sin skog bli angripen av granbarkborren just på grund av avsaknaden av skötsel i naturreservaten.

Detta fördärv är inte acceptabelt! Länsstyrelserna och staten måste ta sitt ansvar och plocka bort granbarkborreangripna träd. Vi anser att man ska minska statens ägande av skog och minska ner naturreservaten. Sveriges skogsägare sköter sina skogar, de bekämpar granbarkborren, ökar skogsproduktionen och skapar biologisk mångfald.

Vi anser också att länsstyrelserna och staten ska börja följa Skogsstyrelsens rekommendationer om vad man ska göra för att minimera spridningen av granbarkborrar. De reservat som staten har kvar ska skötas och vårdas och inte låtas förstöras av granbarkborrar.

Sten Bergheden (M),

riksdagsledamot Skaraborg

Johan Abrahamsson (M),

kommunstyrelsens ordförande i Mariestad

LÄS MER: Mer forskning krävs i kampen mot barkborren

LÄS MER: AB Karl Hedin stämmer staten för barkborreskador