Gröna arbetsgivare delaktiga när miljoner satsas på arbetsmiljöutbildningar

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar gemensamt 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildningar. Utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade. Gröna arbetsgivare kommer att vara en av utbildningsanordnarna.

Arbetsmarknadens parter vill skapa en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmarknadens parter vill skapa en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. FOTO: ISTOCK

En överenskommelse har träffats mellan arbetsgivarparten Svenskt Näringsliv och fackförbundsparterna LO och PTK om stöd för arbetsmiljöutbildningar. Överenskommelsen gäller under tre år med start från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2023. 

AFA Försäkring kommer att administrera stödet om 75 miljoner kronor och Gröna arbetsgivare kommer att ansluta sig som en av utbildningsanordnarna, säger Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare.

Vilka typer av utbildningar handlar det om?

– Det kan exempelvis vara utbildningar om organisatorisk och social arbetsmiljö, kemiska hälsorisker, hot och våld, samverkan, krishantering och friskfaktorer i arbetslivet, säger Camilla Backlund.

Stöden kommer särskilt att rikta sig mot grund- och vidareutbildning av chefer samt vidareutbildning för skydds- eller arbetsmiljöombud för arbetare och tjänstemän.

För att ersättning ska kunna lämnas krävs att utbildningen genomförs av en utbildningsanordnare som anslutit sig till AFA Försäkring, till exempel en arbetsgivarorganisation, ett fackförbund eller ett utbildningsbolag.  

Hur stor är ersättningen?

– Ersättning kan betalas för halva kursavgiften. Vid utbildningar där både en chef och ett skyddsombud deltar samtidigt kan ytterligare stöd lämnas, upp till 70 procent. 

Hur ska ett litet lantbruk med få anställda ha möjlighet att kunna ta del av utbildningarna?

– Det kan naturligtvis vara svårare för en liten arbetsgivare att skicka i väg folk på utbildning. Men vi har tidigare samlat flera gårdar i ett område på en gård där vi haft utbildningsdagar. Det kan vara ett sätt att göra det enklare. Ett annat är att ta del av olika webbutbildningar. 

Med det nya utbildningsstödet vill arbetsmarknadens parter skapa en gemensam kunskapsbas på arbetsplatsen för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 

Enligt Camilla Backlund bygger man nu vidare på en tidigare satsning från 2016 som genomfördes via AFA Försäkring och som blev mycket efterfrågad.

Fakta: AFA Försäkring

- AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK. AFA försäkrar anställda inom den privata sektorn samt kommuner och regioner.

- AFA-försäkringarna administreras genom AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkring.   

- AFA-försäkringarna bestäms i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter.

- AFA Försäkring har uppdraget att sköta administrationen kring försäkringarna.

- Kollektivavtalade försäkringar är en av de vanligaste anställningsförmånerna i Sverige. 4,7 miljoner människor omfattas av minst en av AFAs försäkringar. Alla anställda omfattas på lika villkor och utan hälsoprövning.

Källa: AFA Försäkring

LÄS MER: Skogsbolaget SCA toppar listan över nöjda medarbetare