Ingen ändring om nyckelbiotoper i ny FSC-standard

FSC gör inga ändringar när det gäller nyckelbiotoper i den reviderade skogsbruksstandarden som börjar gälla nästa år. Frågan var helt enkelt för kontroversiell.

Äldre barrblandskog i en nyckelbiotop i nordvästra Dalarna.
Äldre barrblandskog i en nyckelbiotop i nordvästra Dalarna. FOTO: MATS P. OSTELIUS

Nästa år ska FSC:s reviderade skogsbruksstandard tas i bruk, men redan nu är det slutgiltiga förslaget skickat till internationella FSC för godkännande. I det nya reviderade förslaget har dock inga ändringar gjorts när det gäller den brännande frågan om nyckelbiotoper.

”Het debatt”

– Det här är ju en väldigt het debatt och det är väl ingen hemlighet att parterna står väldigt långt ifrån varandra i den här frågan, säger Lena Dahl, verksamhetschef på FSC Sverige.

FAKTA: Nyckelbiotopsfrågan och FSC

– Nyckelbiotopsfrågan i FSC-certifieringen har fått stor betydelse för flera intressenter inom skogsbruket. Skogsbolag som är certifierade enligt FSC:s skogsbruksstandard väljer att inte avverka eller köpa virke från nyckelbiotoper.

– Att skogsbolagen inte avverkar eller köper virke från nyckelbiotoper har medfört att Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper i praktiken inneburit ett stopp för avverkning för privata skogsägare.

– Samtidigt är nyckelbiotopsfrågan den absolut viktigaste frågan för miljörörelsen som anser att de tydliga formuleringarna om skydd av nyckelbiotoper är en av de största förtjänsterna med skogsbrukscertifieringen.

Normalt ska skogsbruksstandarden revideras vart femte år, men den standard som nu reviderats trädde i kraft 2010. Revideringsprocessen startade 2012 och blev klar först i år. Arbetet har alltså dragit ut rejält på tiden.

Den komplexa frågan om nyckelbiotopsbegreppets koppling till kriteriet om bevarande av skog med höga naturvärden var en bidragande orsak till att arbetet försenades kraftigt.

– Det var ganska länge i revideringsprocessen så att man inte skulle diskutera frågan utan låta den vara oförändrad, säger Lena Dahl.

Lena Dahl, verksamhetschef på FSC.
Lena Dahl, verksamhetschef på FSC. FOTO: FSC

”Finns ingen överenskommelse”

Alldeles i slutet kom nyckelbiotopsfrågan trots allt upp på agendan i förhandlingarna.

– Men då var det så tight deadline att vi insåg att det inte skulle gå att förhandla frågan inom den slutgiltiga tidsram vi fått från FSC internationellt, konstaterar Lena Dahl.

Eftersom man inte kom överens om några ändringar i den reviderade standarden som skickats in för godkännande beslutade man att frågan om nyckelbiotoper ska hanteras i en separat process.

– Det finns dock ingen överenskommelse om att man ska ändra i standarden, men det man är överens om är att utreda om det finns något som man skulle kunna komma överens om, säger Lena Dahl.

Underlag att gå vidare genom workshops

I den nya processen om nyckelbiotopsfrågan ska man på djupet analysera de olika intressenternas syn på frågan och titta närmare på vad de vill att FSC-standarden ska leverera när det gäller bevarande av skog med höga naturvärden.

– Utifrån det ska vi se om det finns några förändringar i certifieringens regelverk som alla parter tycker är rimliga att genomföra, berättar Lena Dahl.

Enstaka indikatorer i standarden går att revidera när som helst så länge det finns en samsyn. Hittills har det hållits tre workshops som enligt Lena Dahl innehöll rika diskussioner som gav ett omfattande underlag att gå vidare med.

– Det är viktigt att komma ihåg att det är helt förutsättningslösa diskussioner, men jag tycker att det var god stämning och det låter som att det finns delar där det råder samsyn och alla parter är villiga att diskutera vidare, berättar Lena Dahl.

”Risk att parterna inte lyckas enas”

I september ska processen fortsätta med att mer konkreta förslag diskuteras. Hon menar dock att det är förtidigt att gå in på exakt vad det är man ska diskutera vidare.

– Med tanke på hur svårt det varit att komma överens i revideringsprocessen finns det alltid en risk för att parterna trots allt inte lyckas enas om några nya formuleringar till standarden, konstaterar Lena Dahl.

LÄS MER: SCA vill se förändring: ”FSC-standrad löser inte problemet”