Jordbruket kan inte tillåta att avloppsslam sprids på våra åkrar

I avloppsslam finns en gigantisk blandning av kemikalier som kan bidra till att förorena marken. Av de över 350 000 ämnen som finns registrerade i världen, kan de allra flesta inte ens kontrolleras om de eventuellt finns i slammet, skriver Torsten Torstensson.

I avloppsslam finns en gigantisk blandning av kemikalier som kan bidra till att förorena marken, skriver Torsten Torstensson i en debattreplik.
I avloppsslam finns en gigantisk blandning av kemikalier som kan bidra till att förorena marken, skriver Torsten Torstensson i en debattreplik. FOTO: JANNE ANDERSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik till SLU-forskares debattartikel i Land Lantbruk.

Tolv forskare från SLU beskriver möjligheterna att ta tillvara och återcirkulera växtnäringen från våra toaletter genom att byta ut våra avloppssystem så att enbart fekalier och urin i separerade system avskiljs för att spridas. Idén verkar intressant förutsatt att fastighetsägare och kommuner väljer att investera i sådana dyrbara system, som skulle kunna bidra till att mera av växtnäring från våra hushåll återförs.

Det är märkligt att man hyser oro för att detta system inte skulle kunna förverkligas om man väljer Alternativ 1 i den nyligen presenterade avloppsutredningen, utan man föreslår att jordbruket och andra samhällsaktörer ska välja Alternativ 2.

Utredningens Alternativ 1 innebär inte ett totalförbud mot spridning av rent toalettavfall. I sammanfattningen står: ”Förbud mot spridning av avloppsslam på eller i mark genom (1) totalt spridningsförbud med mycket begränsade undantag, eller (2) spridningsförbud med utgångspunkt i att eventuella risker kan hanteras och åtgärdas – undantag medges enligt detta alternativ för hygieniserat och kvalitetssäkrat slam på produktiv jordbruksmark.”

Forskarna beskriver i debattartikeln att deras metod är så fördelaktig och riskfri att den då med all säkerhet skulle kunna ges undantag i Alternativ 1 och tillåtas spridas på åkermark förutsatt att riskexponeringen är säkrad.

I stället förordar de att man ska välja alternativ 2 som innebär att man öppnar upp för att vanligt avloppsslam tillåts spridas på våra åkrar. Visserligen hävdar utredningen att vissa kemikalier i slammet kan analyseras och kvantifieras och att kunskapen om vad som händer med läkemedel som tillförs åkermark är bristfällig, men att en Revaq- certifiering och uppströms arbete skulle var till fyllest. (En Revaq-certifiering innebär endast att ett fåtal av de farliga substanserna analyseras och att gränsvärdena är satta så högt att de innebär en kraftig och bekräftad negativ påverkan).

När det gäller avloppsslam talar vi om en gigantisk blandning av kemikalier som kommer att bidra till att förorena marken. Över 350 000 ämnen som finns registrerade för produktion i världen, där de allra flesta av dessa ämnen över huvud taget inte kunnat kontrolleras vad gäller deras eventuella förekomst i slam.

Vi vet inte ens var de förekommer eftersom det saknas lagstadgade deklarationskrav på vilka kemikalier som ingår i varor och material. Sådana ämnen som återfinns i slammet är i dag epidemiologiskt kopplade till inte bara skadliga effekter i ekosystemen, utan även till skador på människa som minskad fertilitet, missbildningar i urogenitalorganen, benskörhet, cancer, diabetes, fetma och störd mental utveckling.

Kan det verkligen vara forskarnas mening att vi ska tillåtas sprida sådant förorenat avloppsslam med de stora miljörisker detta innebär på åkrar där vår mat ska växa när man förordar alternativ 2. Inte speciellt klimatsmart enligt min mening. Om ni i stället förordar Alternativ 1 så ökas möjligheterna för en utveckling mot de avloppssystem som ni önskar.

Vi inom jordbruket kan inte längre tillåta att avloppsslam får förorena våra rena jordar och livsmedelsproduktion utan vi bör kraftfullt agera i alla led för att sätta stopp för spridningen och förorda Alternativ 1, som innebär att vi anpassar oss till miljömålet en giftfri miljö.

Den pågående coronaepandemin bör ge oss en varning för att våldföra oss på våra ekosystem. En artikel i den ansedda tidskriften Science Direct 15 april 2020 totalsågar all spridning av slam, något som borde vara tänkvärt även för de tolv forskarna från SLU.

Torsten Torstensson,

Ordförande LRFs kommungrupp, Uddevalla

LÄS MER: Klimatsmart produktion och ökad självförsörjning med avloppsgödsel