”Viss jordbruksmark kan tas i anspråk”

Uppsala kommun ska expandera. Enligt kommunens nya avtal med staten ska nytt tågspår mellan Stockholm och Uppsala och 33 000 nya bostäder byggas fram till år 2033 – det aktualiserar frågan om exploatering av jordbruksmark i kommunen.

33 000 bostäder ska byggas i Uppsala och nytt tågspår ska dras mellan Uppsala och Stockholm.
33 000 bostäder ska byggas i Uppsala och nytt tågspår ska dras mellan Uppsala och Stockholm. FOTO: MOSTPHOTOS

En genomgång som tidningen ATL gjort tidigare i år visar att Uppsala är en av de kommuner där statistiken över andelen åkermark som försvunnit de senaste 25 åren sticker ut.

Uppsala inklusive Knivsta (som tidigare ingick i Uppsala kommun) har enligt genomgången förlorat över 3 000 hektar åkermark, bland annat genom bostadsbyggande.

Nytt beslut kan aktualisera frågan

Nu kan frågan om bevarande av åkermark aktualiseras på nytt. För under måndagen blev förhandlingarna mellan Uppsala kommun, region Uppsala och staten angående satsningen på fyrspår mellan Stockholm och Uppsala klar. Det rapporterar Uppsala Nya Tidning.

Förslaget innebär att staten ska bygga ut ostkustbanan från dagens två spår till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. En ny station ska även byggas vid Bergsbrunna och projektet ska vara klart 2033.

Överenskommelsen innebär också att Uppsala kommun åtar sig att bygga 33 000 bostäder i södra Uppsala - Bergsbrunna, Sävja, Gottsunda och Ultuna – områden som i dag delvis omges av åkermark.

Staten är tydlig

I överenskommelsen är staten tydlig i frågan och ställer som krav att Uppsala kommun ska fullfölja åtagandet att bygga 33 000 bostäder utan att ta jordbruksmark i anspråk.

– Det är väldigt klassisk jordbruksmark i detta område. Det är tydligt i miljöbalken att man ska undvika att bygga på jordbruksmark, så det är grunden från statens sida och det har så klart varit utgångspunkten även i den här förhandlingen, säger regeringens särskilda förhandlare Johan Edstav (MP) som är den som för statens talan i förhandlingen.

”Viss jordbruksmark kommer tas i anspråk”

Erik Pelling (S) är kommunalråd i Uppsala kommun och han säger att man är överens med staten i fråga om ambitionen att bevara jordbruksmark och att man framför allt kommer att förtäta och komplettera redan bebyggda områden innanför stadens gränser. Men han ger inga fullständiga garantier.

– Det går inte ha nolltolerans. Ska vi bygga inom stadens gränser kommer viss jordbruksmark att ta i anspråk men vi kommer att försöka bevara de stora arealerna, säger han.

Äganderätt ställs mot samhällsintresse

Erik Pelling som själv är agronom och brinner för att bevara jordbruksmarken säger också att ofta blir frågan om användningen av jordbruksmark en balansgång mellan lantbrukarens rätt att sälja sin mark för ett bra pris och det allmänna intresset i att bevara jordbruksmark.

Därmed ställs äganderätten mot ett samhällsintresse och ofta blir det en ideologisk debatt mellan höger och vänster.

Gränser går vid E4:an

Angående den exploatering av jordbruksmark som man tidigare haft i kommunen säger Pelling att det varit kopplat till att man dragit om E4:an genom Uppsala.

– Det har skett utbyggnad på jordbruksmark i Uppsala kommun tidigare i samband med att E4:an byggts om. Men tanken är att gränsen för exploateringen ska gå där.

Förslaget ska godkännas av regeringen

Avtalet om nytt tågspår och om expansion av Uppsala kommun sker inom ramen för regeringens uppdrag att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande. Avtalsförslaget man nu kommit fram till ska i nästa steg godkännas av regeringen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

Fakta: Miljöbalken om anspråk av jordbruksmark

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Läs mer: ”Kortsiktigt tänkande bakom shoppingcentra på åkermark”