Jordbruksverket JO-anmäls

Jordbruksverket blir JO-anmält av Djurskyddet Sverige för hanteringen av förslaget om sänkt avvänjningstid för smågrisar.

Djurskyddet Sverige JO-anmäler Jordbruksverket för dess hantering av frågan om förändrade föreskrifter för lantbrukets djur. Djurskyddet Sverige menar att förändringarna som föreslagits till stora delar innebär en försämring för djuren.

Det handlar om föreskriftsförslaget för gris som innebär en sänkt avvänjningstid, att smågrisarna ska få tas från suggan vid 21 dagar istället för 28 dagar om producenterna uppfyller en rad villkor.

De nya reglerna som föreslås för avvänjning av smågrisar innebär att 10 procent av smågrisarna får börja avvänjas innan 26 dygn. I dag får ingen enskild smågris börja avvänjas förrän vid 28 dygn.

Trovärdighet ifrågasätts

Här menar Djurskyddet Sverige att Jordbruksverket inte motiverar varför en sådan förändring föreslås utan hänvisar till en fältstudie som gjorts av grisnäringen på ett fåtal gårdar, men granskad av två oberoende forskare vid SLU och SVA.

"Jordbruksverket har låtit producentintresset gå före omsorgen om djurens hälsa och välfärd och myndighetens trovärdighet kan därmed ifrågasättas. Jordbruksverket har agerat felaktigt i hela processen kring de nya föreslagna djurskyddsföreskrifterna för lantbrukets djur" skriver Djurskyddet Sverige i sin JO-anmälan.

Flera punkter i anmälan

Djurskyddet Sverige har i sin anmälan fem delar där de anser att Jordbruksverket har brustit: Jordbruksverket väljer medvetet att sänka djurskyddsnivån, Jordbruksverkets föreskriftsförslag vilar inte på vetenskaplig grund, Djurskydds – och konsumentorganisationerna har exkluderats från samrådsarbetet inför framtagandet av föreskriftsförslaget. Istället har samrådet skett med lantbrukets branschorganisationer, Jordbruksverket har inte tagit hänsyn till remissinstansernas åsikter samt att ett av djurskyddslagstiftningens viktigaste syften är att verka preventivt (Prop. 1987/88:93) för att förebygga att situationer uppstår som får till följd att djur lider. Den föreslagna föreskriftsändringen verkar inte längre preventivt.

Fakta: Djurskyddet Sverige

Har cirka 11 000 medlemmar och är en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.

Föreningen jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.

Läs mer: Avvänjningstiden kan kortas med fyra dagar

Svenskt kött sprider myter om avvänjning av smågrisar

Strid om avskiljning av smågrisar