Komet skyddar skogsmark på frivillig väg

Försöken med frivilligt skogsskydd har efter 3,5 år gett över 600 ansökningar i de fem Komet-områdena. Erfarenheterna är att dialogen mellan myndighet och skogsägare underlättas men att de arealer som anmäls ofta är i minsta laget.

Komet, som står för "kompletterande metoder i områdesskyddet", har pågått sedan 2010 i fem försöksområden: östra Skåne, Dalsland, Kronobergs län, södra Hälsingland och Västerbottens kustland. Projektet går ut på att skogsägare själva anmäler i sitt tycke skyddsvärd mark.

En avstämning gjord den 30 september 2013 visar att 80 procent av de totalt 614 ansökningarna uppfyller grundkraven. Ansökningarna omfattar sammanlagt 4 151 hektar.

Av dessa finns det hittills 209 färdiga objekt varav 19 naturreservat, 102 biotopskyddsområden och 88 naturvårdsavtal. Reservat och biotopskyddsområden är för all framtid medan naturvårdsavtalen i regel skrivs på 50 år.

– Många av ansökningarna är fortfarande i kö eller under behandling. Sedan händer det att vi godkänner ett område men att ägaren av olika anledningar ångrar sig och drar sig ur, säger Tord Wennerblom på Naturvårdsenheten i Länsstyrelsen Västra Götaland och medlem i den nationella projektarbetsgruppen.

Komet går under 2014 in på sitt sista år men regeringen öppnade i sin budgetproposition för att metoden ska införas i hela landet. Några beslut är dock inte fattade.

I förhållande till all skogsmark som skyddas utgör Komet bara några få procent.

undefined