Kommunen vill riva hans kraftverk – men inte betala

Kommunen vill riva hans vattenkraftverk – men är bara villig att betala en fjärdedel av det som Stefan Åkerlund köpte det för.

Dammen i Vade har funnits sedan 1749 och har därmed urminnes hävd. Stefan Åkerlund har satsat ett mångmiljonbelopp på verksamheten men riskerar nu att tvingas sälja till ett kraftigt underpris.
Dammen i Vade har funnits sedan 1749 och har därmed urminnes hävd. Stefan Åkerlund har satsat ett mångmiljonbelopp på verksamheten men riskerar nu att tvingas sälja till ett kraftigt underpris. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Genom sitt arbete i egna byggfirman kom Stefan Åkerlund i kontakt med småskalig vattenkraft och blev snabbt intresserad av att själv äga en kraftproduktion. I slutet av 2010 kom chansen när Vade kraftstation i Harmångersån, med anor från 1749, blev till salu.

– Grundtanken var att dra ned på firman men nu har jag snarare fått jobba dygnet runt för att klara ekonomin, suckar Stefan Åkerlund.

Går att bygga ett omlöp

Han såg aldrig kommunens fiskevårdsplan som ett hot. I den konstateras nämligen att det finns goda möjligheter att skapa omlöp vid sidan om för fiskens vandring.

Kraftstationen i Vade körs med fullt fungerande utrustning från 1930-talet. Anläggningen producerar 0,9 GWh men skulle kunna effektiviseras eftersom mycket vatten spills vid sidan om.
Kraftstationen i Vade körs med fullt fungerande utrustning från 1930-talet. Anläggningen producerar 0,9 GWh men skulle kunna effektiviseras eftersom mycket vatten spills vid sidan om. FOTO: GÖRAN BERGLUND

– Dammen och kraftverket är vandringshinder, det går inte att förneka. Men jag tycker att jag har presenterat en bra lösning där man utnyttjar en gammal fåra, säger Stefan Åkerlund.

”Ett rent skambud”

Läget förvärrades när Nordanstigs kommun drev fram ett föreläggande om åtgärder. Under processens gång erbjöd sig kommunen att köpa kraftverket samt betala kompensation för tre års förlorade intäkter.

– Ett rent skambud eftersom jag köpte det för ungefär fyra gånger så mycket. På grund av kommunens hantering är jag också snart uppe i 1 miljon kronor i kostnader för tillståndsprocessen.

Fakta: Fiskevård prioriteras om konflikt uppstår

Ur Nordanstigs kommuns inriktningsbeslut om fria vandringsvägar för fisk från december 2016:

”Vid eventuella intressekonflikter ska dock i första hand miljöåterställning och förbättrade möjligheter till ökad biologisk mångfald prioriteras. Förslaget tar inte ställning till hur fiskevårdsarbetet ska finansieras.”

Väntar på domslut

När detta läses har Stefan Åkerlund precis varit på huvudförhandling hos mark- och miljödomstolen i Östersund. Ett utslag väntas i slutet av maj och eftersom kraftverket drivs i enskild firma är det hans privatekonomi som står på spel.

Stefan Åkerlund är djupt kritisk mot att Nordanstigs kommun lägger stora pengar på ett osäkert fiskevårdsprojekt samtidigt som servicen för invånarna urholkas. Han har själv flyttat sina barn till skola i en annan kommun på grund av brist på behöriga lärare.
Stefan Åkerlund är djupt kritisk mot att Nordanstigs kommun lägger stora pengar på ett osäkert fiskevårdsprojekt samtidigt som servicen för invånarna urholkas. Han har själv flyttat sina barn till skola i en annan kommun på grund av brist på behöriga lärare. FOTO: GÖRAN BERGLUND

– En kommun ska ägna sig åt skola, vård och omsorg, inte åt att ta bort energikällor som fungerar och som tillhör enskilda. I stort sett alla jag pratar med är emot utrivningarna, säger Stefan Åkerlund.

Bjuder drygt 20 miljoner

Övriga tre vattenkraftverk i Harmångersån tillhör Orsa besparingsskog som enligt uppgift till Land Lantbruk har fått ett erbjudande på drygt 20 miljoner kronor från kommunen. De värderas dock till mer än det dubbla. Samtidigt kommer det att ställas ytterligare miljökrav på de tre kraftverken.

– Vi får som alltid se till det affärsmässiga i vår verksamhet. Vad det innebär i det här fallet är för tidigt att uttala sig om, säger Martin Moraeus, ordförande i Orsa besparingsskog.

Fakta: Orsa besparingsskog har erbjudits 20 miljoner

Det finns totalt sex vattenkraftverk i Nordanstigs kommun vilka tillsammans producerar drygt 16 GWh.

Milsbron och Gällsta i Gnarpsån (totalt 1,3 GWh) ägs redan av kommunen och rivningar närmar sig.

Vade (0,9 GWh) i Harmångersån ägs av Stefan Åkerlund i enskild firma.

Övriga tre vattenkraftverk i Harmångersån är Forssa övre (8,5 GWh), Forssa nedre (3,5 GWh) Stocka (2,2 GWh) tillhör Orsa besparingsskog som enligt uppgift till Land Lantbruk har fått ett erbjudande på drygt 20 miljoner kronor från kommunen. Kraftverken värderas dock till mer än det dubbla.