Kritik mot utredning av skogsvårdslagen

LRF Skogsägarna är mycket kritiska till hur arbetet med utredningen av skogsvårdslagen gått till. Utredningen presenteras inom kort.

FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Nästa vecka väntas utredningen av den rättsliga översynen av skogsvårdslagen presenteras. Den är då försenad med nästan ett år och utredaren har bytts ut under arbetet. Ett av uppdragen för utredningen är att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av beslut i skogsvårdslagen med utgångspunkt i Århuskonventionen. För en skogsägare handlar det i praktiken om huruvida miljöorganisationer ska ha rätt att överklaga avverkningar eller ej.

Skogsbranschen kritiska

Hur den slutliga utredningstexten blir går inte att säga nu, men klart är att skogsbranschens representanter är starkt kritiska till hur utredningen gått till.

LÄS MER: Jurist vässar skogsvårdslagen

Redan i juli skrev de experter från LRF Skogsägarna, Sveaskog, Skogsentreprenörerna och Skogsindustrierna, som bidrar med kunskap till utredningen, en skrivelse med synpunkter där de påtalade kritik. Framför allt handlar kritiken om att man anser att utredningen inte tillräckligt analyserat vilket tolkningsutrymme Århuskonventionen ger, utan övertolkat den så kallade Änok-domen i Högsta Förvaltningsdomstolen, som bland annat innebar att Naturskyddsföreningen fick överklaga Skogsstyrelsens beslut om avverkning i fjällnära skog.

Johanna Fintling, LRF Skogsägarna.
Johanna Fintling, LRF Skogsägarna.

Har inte tagit tag i principfrågan

LRF Skogsägarnas Johanna Fintling, som suttit med som expert i utredningen, tycker att utredningen inte tagit tag i principfrågan.

– Ett domslut är ett avgörande i ett enskilt ärende. Här har man inte gjort den utredning som vi tycker att man behöver i ett lagstiftningsärende. Man har inte börjat från grunden eller sett det i ett bredare samhällsperspektiv, säger hon.

LÄS MER: Utredningen om översyn av skogsvård får mer tid

”Vi ställer oss sammanfattningsvis frågande både till utredningens arbetssätt och hittillsvarande slutsatser” är en formulering i skrivelsen som skickades i juli. Att utvidga klagorätten är snarare ”en politisk än en juridisk fråga”, skriver skogsbranschens representanter.

Presenteras på måndag

Utredningen ska presenteras på måndag och först då är det klart hur sluttexten blir.

– Men vi ser ju inte att man har tagit till sig av den kritiken eller gjort några ytterligare analyser eller utredningsarbete, säger Johanna Fintling.

FAKTA: Utredningen av skogsvårdslagen

Regeringen tillsatte i november 2015 en särskild utredare till utredningen "Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen".

I uppdraget ligger bland annat att:

Föreslå var ansvaret för att fullgöra skyldigheter enligt skogsvårdslagstiftningen ska ligga.

Identifiera behov av att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av beslut i lagen, med anledning av Århuskonventionen och den så kallade talerätten.

Ta ställning till om oriktigt lämnande av uppgifter ska straffbeläggas.

Efter ett uttalande från utredaren Charlotta Riberdahl, där privat ägande av skogsmark ifrågasattes, byttes hon ut och Fredrik von Arnold utsågs i november 2016 till ny utredare.