Långsiktighet är ledstjärnan för bröderna på Hallstaberg

Jobbet ska vara väldigt stimulerande eller väldigt lönsamt. Helst både och, resonerar bröderna Roberth och Gustaf Kihlin som har stor bredd i verksamhetsgrenarna med bas på gården Hallstaberg mellan Enköping och Västerås.

Spjutspetsfinalist 2023 Hallstaberg
Bröderna Gustaf och Robert Kihlin är spjutspetsfinalister och slår fast att det är en stor styrka att vara två som äger och driver företaget. FOTO: JOHAN SEDENIUS

Vårbruket ska just dra i gång efter kylslagna april och det är bråda tider att få ut alla djur på bete när Land Lantbruk besöker bröderna och spjutspetsfinalisterna en av de första varma dagarna i början av maj.

Deras ledord för den mångskiftande verksamheten är långsiktighet, ärlighet och öppenhet. Gården Hallstaberg har varit i släktens ägo sedan 1900. Bröderna tog vid millennieskiftet över driften från deras far Agne Kihlin. 

”Arrenderad mark måste skötas lika bra som den vi själva äger”

Under de drygt 20 år som har gått sedan dess har Hallstabergs olika näringsgrenar vuxit successivt. I växtodlingen brukas i dag totalt närmare 500 hektar åkermark och här görs med undantag för täckdikning ingen skillnad på ägd och arrenderad mark, betonar Roberth Kihlin.

– Det strukturkalkas, underhållskallkas, markkarteras och körs skit. Vi underhåller brunnar, röjer efter fältkanter och gräver bort sten. Ska vi ha någon avkastning på arrenderad mark måste den skötas lika bra som den mark vi själva äger.

Årets spjutspets 2023

Årets spjutspets arrangeras av Land Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna, Ludvig & Co och LRF Ungdomen och prisar företag med basen i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som är hållbara, framgångsrika och innovativa.

Årets sex finalister presenteras i Land Lantbruk kommande veckor. Vinnaren presenteras i Land Lantbruk 26/27 den 22 juni.

Spjutspetsfinalist 2023 Hallstaberg
Den nya moderna torkanläggningen på Hallstaberg stod klar 2015 och betyder mycket för både effektiviteten och arbetsmiljön. FOTO: JOHAN SEDENIUS

En ny datorstyrd spannmålstork med en lagringkapacitet på 2 100 kubikmeter stod klar till skörden 2015 och ersatte två gamla, ineffektiva magasin. Den har gjort arbetet väsentligt enklare och ger genom att skörden nu kan lagras på gården större utrymme för strategiska beslut i fråga om till vem och vid vilken tidpunkt volymerna ska säljas.

– Nu har man ett liv på hösten, skrattar Roberth Kihlin och minns hur skördetiden tidigare mest var en väldigt stressig period med damm överallt och irriterade luftvägar.

Arbetsindelning utifrån intresse och förmåga

Medan han är ansvarig för övergripande företagsledning, administration, planering och inköp är brodern Gustaf Kihlin djuransvarig och sköter transporter liksom mycket praktiskt arbete i växtodlingen.

– Vi har aldrig stått och dragit i samma halmstrå, arbetsuppdelningen har kommit naturligt utifrån våra intressen och förmågor, säger den sistnämnde.

Den Kravcertifierade nötköttsproduktionen utgörs av omkring 150 dikor, lika många kalvar, ett 70-tal kvigkalvar som sparas i egen regi och ett antal stutar.

– När vi släpper ut på bete är det med yxan 400 individer. Betessäsongen är generellt från början på maj till mitten eller slutet av oktober, kravet på fem månader bete klarar vi bra, säger Gustaf Kihlin.

Ekonomi: 

Omsättning 2018: 18 476 826 kronor.

Omsättning 2019: 15 045 888 kronor.

Omsättning 2020: 17 660 517 kronor.

Omsättning 2021: 20 367 933 kronor.

Omsättningsökning 2018/2019-2021/2022: 10 procent.

Resultat efter avskrivning 2021: 1 609 939 kronor.

Vinstmarginal 2021: 8 procent.

Även djurhållningen har effektiviserats. Ett nytt dikostall stod klart 2018 och har, förutom att möjliggöra en större besättning, bidragit till bättre hälsa bland djuren och lägre kalvdödlighet.

Planerar att knoppa av verksamheten

En tredje central verksamhetsgren på Hallstaberg är den omfattande entreprenadverksamheten med inriktning på främst snöröjning, sandning och sopning vid kommersiella fastigheter i Västeråsområdet. Transporter med lastbil med lastväxlarsystem, gödselhantering, maskinuthyrning, grävning och även gräsklippning är andra tjänster som erbjuds. Bröderna smider dock på en plan för att framöver knoppa av verksamheten.

– Vi har bildat bolaget Hallstaberg Entreprenad AB som ska ta över all extern entreprenad. Att flänga runt i stan kvällar, helger och nätter för att köra snö, sanda och sopa – det finns ett slut på det när man blir för gammal, säger Roberth Kihlin och förklarar att avsikten är att på sikt göra en lönsam affär genom att sälja entreprenadverksamheten med dess kontrakt och sedan många år upparbetade kundstock.

Spjutspetsfinalist 2023 Hallstaberg
Tack vare ett nytt dikostall från 2018 har djurbesättningen kunnat utökas samtidigt som djurhälsan har förbättrats. FOTO: JOHAN SEDENIUS

På frågan vilka drivrafterna är bakom viljan att expandera och samtidigt ständigt förbättra i stort som smått blir svaret att den absolut största styrkan är att vara två som äger och driver allt som är knutet till Hallstaberg.

– Vi har jobbat ihop i företaget ända sedan 1993 och har egentligen aldrig varit osams. Samarbetet fungerar väldigt bra. Vi har stor respekt för varandras kunskaper och sätt att jobba, säger Gustaf Kihlin.

– Skulle man vara ensam ansvarig i en så här diversifierad verksamhet blir det för splittrat, då blir man inte bra på någonting. Sedan måste man ju ha kul också och det har vi, tilläger Roberth Kihlin, som parallellt med det arbete som bedrivs på Hallstaberg har flera förtroendeuppdrag i de gröna näringarna, bland annat inom Lantmännen, LRF och Hushållningssällskapet.

Viktigt med goda villkor för medarbetare

Bröderna framhåller att strävan är att allt arbete de gör ska ske i samklang med naturen. Exempel på det är att all sopsand i Västerås tas om hand för att undvika deponering, fältarbeten och transporter genomförs med så kostnadseffektiv körning det är möjligt och 2020 togs en solcellsanläggning i drift.

På ett socialt plan vinnlägger sig bröderna om bra villkor för alla medarbetare – de ogillar att kalla dem anställda – liksom om långsiktiga och goda relationer med de andra näringsidkarna och grannarna i det lokala nätverket.

Spjutspetsfinalist 3: Hallstaberg

Bolagsform: Lantbruksfastighet, ekologisk produktion, bostäder, ekonomibyggnader och skog ligger i enskilda firmor. Konventionell växtodling samt entreprenadverksamhet ligger i aktiebolag.

Ägare: Bröderna Roberth och Gustaf Kihlin med 50 procent vardera.

Inriktning: Konventionell och ekologisk växtodling, ekologisk nötköttsproduktion, omfattande entreprenadverksamhet, åkeriverksamhet, skogsbruk samt växtodlingsentreprenad hos två närliggande gårdar.

Areal: 240 hektar ekologisk åkermark och cirka 200 hektar åkermark som brukas åt två andra lantbrukare i trakten – totalt ungefär 680 hektar. Den egenägda arealen är 140 hektar. Till det kommer cirka 150 hektar naturbetesmark, varav 25 hektar egenägda, samt 70 hektar skog.

Odlar: På den ekologiska arealen är i år 75 procent vall och resten vårvete. På den konventionella arealen är grödorna i år höstvete av olika slag, maltkorn, ärtor och lite hästhö.

Antal anställda: 9 på heltid, inklusive de båda ägarna, samt timanställda och andra företagare vid behov.

Till framtidsplanerna hör att försöka minska halmåtgången till djuren med en ny halmströrivare. I takt med att djurbesättningen har blivit större har behovet av mer betes- och åkermark ökat.

– Vi kommer inte att uppvakta markägare med tårta men ges det möjlighet vill vi köpa och arrendera mer mark, det är ingen tvekan om det, säger Roberth Kihlin.

Önskar plansilo på hårdgjord yta

En annan investering som står högt upp på önskelistan är en plansiloanläggning på hårdgjord yta, detta för att kunna minska på mängden inplastat rundbalsfoder.

– Och för att komma ifrån utgifter, det är ett väldigt dyrt sätt att producera foder, konstaterar Gustaf Kihlin.

LÄS MER: Deras företag lyfter hela lokalsamhället

LÄS MER: Har hela kedjan från packade kycklingar till ägg

LÄS MER: Finalisterna utsedda i Årets spjutspets 2023