Länsstyrelsen: Regelverket borde ändras

Under 2018 års torka drabbades Öland hårt och länsstyrelsen i Kalmar ser nu ett akut behov av att säkra vattentillgången på ön. Då bevattningsdammar ses som en viktig del av lösningen vill de att de nationella regelverken ses över.

Henrik Andersson, enhetschef på Vattenenheten på Länsstyrelsen i Kalmar.
Henrik Andersson, enhetschef på Vattenenheten på Länsstyrelsen i Kalmar. FOTO: TINDRA ENGLUND

Enligt länsstyrelsen i Kalmar är ett av de stora problemen att bevattningsdammar i dag räknas som våtmarker trots att de anläggs med ett annat syfte.

– Det är jättebra att jobba med våtmarker men en bevattningsdamm är så specifik och är egentligen något helt annat. Därför borde den ligga under ett annat regelverk, säger Henrik Andersson, enhetschef på vattenenheten i Kalmar.

Ändrat regelverk

Inför nästa Landsbygdsprogram har länsstyrelsen i Kalmar därför skickat med ett förslag som går ut på att bevattningsdammar i stället borde ses som anläggningar för att klara livsmedelsproduktionen.

– Vi har stor respekt för att det kostar lantbrukaren mycket pengar att söka ett tillstånd och bygga en damm. Därför tycker vi att det vore bra om regelverket ändrades så det gick att söka investeringsbidrag för byggen av bevattningsdammar.

Fakta: Så ökar du dina chanser för ett tillstånd.

· Utgå från det behov du har och även om det är så stort att det krävs att du söker tillstånd hos Mark- och miljödomstolen så är det värt det i längden då ett tillstånd även innebär att du får en oinskränkt rättighet till vattnet.

· Be redan i ett tidigt skede om ett samrådsmöte med Länsstyrelsen ute på den plats där dammen är tänkt att byggas. För det är inte alltid det underlag som finns stämmer med verkligheten.

· Var tydlig med ditt behov och ge gärna ett par olika förslag på vart dammen skulle kunna ligga.

· Var även beredd att prata om ekologisk kompensation och om du vill ligga ett steg före så kan du själv ta med förslag till samrådsmötet. Till exempel: ”Om jag får bygga dammen där så kan jag i gengäld anlägga en annan våtmark på den här platsen för de arter som trivs i grundare vatten”.

Källa: Henrik Andersson, Länsstyrelsen Kalmar.

”Måste spara vatten”

Länsstyrelsen i Kalmar har även skickat in en skrivelse till regeringen om behovet av en regional klimatanpassning av de regler som finns kring vattenuttag.

– Vi måste lära oss att spara vatten när det är högre flöden för att kunna använda det när flödena är lägre.

Hinner inte med

Just nu hanterar vattenenheten i Kalmar län sex ärenden som rör bevattningsdammar, varav fem på Öland.

– Vi har sett en ökning och eftersom det ofta är komplicerade ärenden hinner vi inte riktigt med. Men vi kämpar med att bli klara så att dammarna kan fyllas inför nästa års växtsäsong, säger Henrik Andersson.

”Måste skydda arter”

Enligt honom krävs det ofta en del anpassningar för att få tillstånd att bygga en damm och han förstår att många lantbrukare kan uppleva processen som både långsam och frustrerande.

– Men förlusten av den biologiska mångfalden är ett lika stort hot som klimatförändringarna och vårt jobb är även att skydda de arter som inte har någon egen röst, säger Henrik Andersson.