Lantbruket fortfarande tyngt av torksommaren

Värmen och torkan i fjol har fortfarande negativ inverkan på det svenska lantbruket. I år förbättras lönsamheten marginellt i de olika delbranscherna. Undantaget är grisföretagen vars lönsamhet svagt försämras, enligt LRF Konsult.

FOTO: JOHAN SEDENIUS

Påverkan från den ödesdigra sommaren 2018 består främst i höga foderkostnader kopplat till låga ingående lager, visar årets upplaga av LRF Konsults rapport om lantbrukets lönsamhet.

Den pekar på att det råder stor osäkerhet i omvärlden. En svag svensk krona fördyrar importen av insatsvaror men kan ge skjuts åt livsmedelsexporten, global oro ökar rörligheten på oljepriset, reformerna i nya Cap riskerar att dra ut på tiden och den svenska ekonomin bromsar in. Till det kommer Brexit och handelskonflikten mellan Kina och USA.

Ökade kostnader på flera områden

De inhemska foderkostnaderna har under 2019 ökat med 6 procent. Kostnaderna för diesel har ökat med 3 procent, för utsäde med 4 procent och för handelsgödsel med 6,5 procent, enligt rapporten.

Så här ser LRF Konsults prognos ut för delnäringarna 2019. Den bygger på medelgårdar grundade på verkliga företag.

Mjölk. Intäkterna bedöms öka med 2,5 procent på helåret. Samtidigt ligger foderkostnaderna 17 procent över snittet för de fyra senaste åren. Resultatet är på samma nivå som 2018.

Växtodling. Intäkterna bedöms öka med 2,3 procent. Den totala kostnadsökningen bedöms också till 2,3 procent. Klart ökad skörd men lägre spannmålspriser. Resultatet är i nivå med genomsnittet för 2015-2018.

Inget tyder på att grispriset är på väg ned, men höga foderpriser innan årets skörd var bärgad har slagit mot grisföretagens lönsamhet.
Inget tyder på att grispriset är på väg ned, men höga foderpriser innan årets skörd var bärgad har slagit mot grisföretagens lönsamhet. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Gris. Grispriset ökade med 6,5 procent till och med slutet av oktober. Uppgången väntas bestå nästa år. Sjunkande foderpriser från andra kvartalet men fördyrad import av exempelvis soja. Resultatet bedöms bli något försämrat jämfört med snittet för fyra senaste åren.

Nötkött. Intäkterna ökar med 2,7 procent. Slaktköerna kommer att vara i fas vid årsskiftet eller i början av 2020. Höga foderkostnader första halvåret. Resultatet förbättras marginellt jämfört med 2018.

Räcker inte med ett bra år

En övergripande slutsats i rapporten är att det krävs flera goda år för att stärka lantbruksföretagens likviditet och klara kraven på långsiktig lönsamhet. Ett annat konstaterande är att företagen fortsätter att bli färre och större, vilket väcker frågan om växande företag klarar att kompensera för volymer från lantbruk som väljer att avveckla verksamheten.

LRF Konsults råd inför 2020 är att företagarna i näringen tar fram en tydlig strategi för mål, budget och uppföljning.